The Elder Scrolls Wiki
Advertisement

Pocket Guide to the Empire, First Edition (pl. Kieszonkowy przewodnik po Cesarstwie, Pierwsza edycja) - zamówiony przez cesarza Tibera Septima, wydany przez Cesarskie Towarzystwo Geograficzne w 2E 864, pierwszy z serii kieszonkowych przewodników po Cesarstwie.

Podany dokument funkcjonuje jako część instrukcji do gry The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Większość stron dostępnej kopii jest przepleciona zapiskami naniesionymi przez nieznanego mera znanego jako "YR".

Dla przejrzystości należy nadmienić, że częsty skrót „CE” - „Common Era”, („NE” - „Nasza Era”) odnosi się do ery Drugiej.

Okładka i wstępSkyrimCyrodiilWysoka SkałaHammerfellAldmerskie DominiumKonfederacja ElsweyrMorrowindDzikie Rejony

List, do którego załączony został przewodnik[]

Severest Uncle,

Before taking my post as military attaché in the so-called Imperial City (a foreshadowing of the pretensions of these humans), I took your advice and made a sojourn across the Outerlands, both within this newborn Empire and those regions it has yet to acquire ~

Make no mistake, Talos (now Tiber Septim in resplendant Cyrodilic) is still on the ascendant. I now believe the oracles have been badly misinterpreted - Septim may indeed be the Dragonborn as foretold. The Mer must unite at last or be consumed one by one. Father, blessed be his name's numeric mystery, was one of the few on the Thalmor to oppose Andel Crodo's policy of nonintervention that if continued will be the doom of all the Elder Races. I understand that my present assignment is intended as a punishment for not following in my father's footsteps, but I urge you to overlook our personal disagreements and to relay my findings to the full Council.

I forward this pamphlet as a sample of the official propaganda from Septim's regime, annotated with my own observations, which while not tempered by age and wisdom are yet valuable as a record of a naive traveler ~ YR

Najsurowszy Wuju,

Zanim przyjąłem stanowisko wojskowego attaché w tak zwanym Cesarskim Mieście (przedsmak pretensjonalizmu tych ludzi), powziąłem sobie twoją radę i dokonałem wielu postojów na Rubieżach, zarówno wewnątrz tego nowonarodzonego Cesarstwa, jak i tych regionów, które dopiero ma ono nabyć ~

Nie miej złudzeń, Talos (teraz Tiber Septim w imponującym Cyrodiilskim) wciąż wzrasta w siłę. Teraz wierzę, że wyrocznie były zatrważająco mylnie interpretowane - Septim może rzeczywiście być Smoczym Dziecięciem, jak przepowiadano. Merowie muszą w końcu się zjednoczyć, albo zostać pożarci jedni za drugim. Ojciec, święć się numeryczna tajemnica imienia jego, był jednym z niewielu w Thalmorze, którzy przeciwstawiali się polityce Andela Crodo o nieinterwencji, jako tej, która jeśli kontynuowana będzie zagładą dla wszystkich Starszych Ras. Rozumiem, że mój obecny przydział jest zamierzony jako kara za nie podążanie w kroki mego ojca, ale zaklinam cię, byś wzniósł się nad nasze osobiste scysje i byś przekazał moje odkrycia całej Radzie.

Załączam też tę broszurę jako próbkę oficjalnej propagandy reżimu Septima, opatrzone moim własnymi spostrzeżeniami, które, choć nieutemperowane wiekiem i wiedzą wciąż posiadają jakąś wartość jako notatnik naiwnego podróżnika. ~ YR

Okładka[]


A POCKET GUIDE

to
THE EMPIRE

and its environs


Being a Description of the Lands and the
Divers Customs of the Inhabitants
and furthermore a useful History of those Places
of Interest by Nature of their Location & Influence

Dedicated

To the unswerving Commitment to Truth and Knowledge
of His Most Discerning Majesty the Emperor Tiber Septim


Promulgated under the Authority of the Imperial Geographical Society

CE 864


Cesarska pieczęć zatwierdzenia z Pocket Guide to the Empire, First Edition.jpg


KIESZONKOWY PRZEWODNIK

po
CESARSTWIE

i jego okolicach


Będąc Opisem Krain i Różnych
Zwyczajów ich Mieszkańców
i ponadto przydatną Historią tych Miejsc Zainteresowań
względem Natury ich Umiejscowienia & Wpływów

Dedykowany

Niezachwianemu Oddaniu Prawdzie i Wiedzy
Jego Najwnikliwszego Majestatu Cesarza Tibera Septima


Rozpowszechniony za przyzwoleniem Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego

NE 864


Cesarska pieczęć zatwierdzenia z Pocket Guide to the Empire, First Edition.jpg

Inwokacje[]Scion of Emperors, King of Earth and Sky,
Lord of Shining Hosts,
Protector of Oathman, Feeman and Yeoman,
Guarantor of Right and Justice,
Broad Blessing of Thrones and Powers,
Cynosure of Celestial Glory,

The Most High Tiber SeptimThe 8 Invocations and 16 acceptable Blasphemes.To AKATOSH whose Perch from Eternity allowed the Day.
To KYNARETH who returns the Masculine Breath.
To DIBELLA who pays Men in Moans.
To ARKAY who braves the Diminuendo.
To JULIANOS who incants the Damned Equation
To MARA who fills the Empty and drains the Stones.
To ZENITHAR the Provider of our Ease.
To STENDARR who suffers Men to read..noitaripsnI fo tnuoF eht AIHTEOB oT
.neM fo ecneicsnoC eht flaH si ohw ENICRIH oT
.syawediS egaugnaL lla skaeps ohw HTACALAM oT
.nuS gnizalB eht si ssertsiM esohw NOGAD SENURHEMoT
.neM fo retrofmoC eht HTAROGOEHS oT
.luoF tsoM si htaerB esohw LAB GALOM oT
.reverof erudne skroW esohw ARIMAN oT
.seviw fo riaH eht htiw eldeeN eht sdaerht ohw ALAHPEM oT
.srewsna syawla ohw ELIV SUCIVALC oT
.kniM si hcuoT esohw LANRUTCON oT
.kcoR gnillaF si noitadnuoF esohw ETIYREP oT
.seloH lla fo miR eht ARUZA oT
.munelP eht sniatnoc ohw AIDIREM oT
.thgiL eht ot repaP eht sdloh ohw AROM SUEAMREH oT
.tiurF nevahS eht setsat ohw ENIUGNAS oT
.ylponaP eht fo revaeW AMINREAV oT

Potomek Cesarzy, Król Nieba i Ziemi,
Władca Świetlanych Gospodarzy,
Obrońca Zaprzysiężonych, Lenników i Możnowładców,
Gwarant Prawa i Sprawiedliwości,
Obszerne Błogosławieństwo Tronów i Sił,
Kynosura Niebiańskiej Chwały,

Najbardziej Wysoki Tiber Septim8 Inwokacji i 16 akceptowalnych BluźnierstwDo AKATOSHA, którego Żerdź z Wieczności przyzwoliła Dzień.
Do KYNARETH, która zwraca Męski Oddech.
Do DIBELLI, która płaci Mężczyznom w Jękach.
Do ARKAYA, który przeprawia przez Diminuendo.
Do JULIANOSA, który nuci Przeklęte Równanie.
Do MARY, która wypełnia Puste i osusza Skały.
Do ZENITHARA, Dystrybutora naszych Ulg.
Do STENDARRA, który ścierpi Ludziom czytanie..ijcaripsnI ałdórŹ ,AHAIHTEOB oD
.izduL aineimuS ąwołoP tsej yrótk ,ANYCRIH oD
.meikoB kyzęJ yłac aiwamyw yrótk ,AHTACALAM oD
.ecńołS ecąlaP tsej ąinap ogerótk ,ANOGAD ASENURHEM oD
.izduL aleicyzseicoP ,AHTAROGOEHS oD
.myzsjeldopjaN tsej hceddO ogerótk ,ALAB GALOM oD
.ćśonzceiw an ąjawrt ałeizD jerótk ,YRIMAN oD
.noż imasołW ęłgI eizdęzrp arótk ,ILAHPEM oD
.adaiwopdo ezswaz yrótk ,OGEWILŚOŁZ ASUCIVALC oD
.ortuF kaj kytoD jerótk ,YNRUTKON oD
.ałakS acąjadapS tsej metnemadnuF ogerótk ,ATIYREP oD
.ruizD hciktsyzsw izdęwarK ,YRUZA oD
.munelP ejumjebo arótk ,IIDIREM oD
.ałtaiwŚ od reipaP isondop yrótk ,YROM ASUEAMREH oD
.cowO ytęicŚ ejukams yrótk ,ANIUGNAS oD
.iilponaP ikzcakT ,YMINREAV oDWstęp[]Welcome, citizen!


With the dawn of a new era before us, it is time that we take stock of where we have been and where we are, in order to better illuminate the way ahead. Written in celebration of the Battle of Hunding Bay, which marked the return of all human kingdoms to the unchallenged rule* of the Cyrodilic Emperor, this pamphlet seeks to briefly describe the present provinces of the Empire and the surrounding regions-- their history, people and current condition. We strove to balance timeliness with accuracy and completeness; if we have erred in our zeal to place this valuable guide in the hands of interested citizens everywhere, we beg the kind reader's indulgence.


The Empire stretches across Tamriel, the largest known continent of the World. To the north of Tamriel is Atmora, from whence the Men of the World came. To the west is Yokuda, the lost native land of the Redguards. To the east is Akavir, whose armies invaded Tamriel in the previous era. To the south all is mystery and the whisper of a lost Elven homeland*.

Tamriel itself is generally divided into eight major regions: Skyrim, Cyrodiil, High Rock, the Aldmeri Dominion of the Summerset Isles and Valenwood, Hammerfell, Morrowind, and the Elsweyr Confederacy. Some of these, such as Morrowind or Skyrim, have historically been unified into kingdoms; others, such as High Rock or Elsweyr, are looser groupings of many kingdoms, chiefdoms, village confederations, and so forth, united under a dominant race or culture. At its zenith, the Second Empire formally organized these disparate groups into the Imperial Provinces, which were administered by provincial governors, either dispatched directly from Cyrodiil or appointed from the native populations. (Morrowind is a notable exception, having never been conquered by the original Cyrodilic Empire and, thus escaping investment as an Imperial Province.). With the fall of the Cyrodilic Empire, control reverted to the individual rulers of each province, resulting in centuries of chaos, as many of the provinces devolved into independent kingdoms and petty statelets. Now, happily, all of the human kingdoms have been recovered by the Third Empire of Tiber Septim, and once again they all bear the proud title of Imperial Provinces*.

The Aldmeri Dominion, the Elsweyr Confederacy, and Morrowind have yet to join the Empire, but are described in this book for the edification of the scholar, the fascination of the common citizen, and the preparation of the soldier. The Third Empire is yet in its youth, and who can predict what new horizons might yet greet the dawn under the Red Diamond Banner?

Some regions escape provincial classification due to the primitive civilization of their beastfolk inhabitants. Collectively, these beastfolk "states" are known as the Wild Regions, which may or may not be of interest to the Emperor. They are included only for the most intrepid of travelers, and to throw the achievements of Civilization into more brilliant relief by contrast with these benighted corners of Tamriel.

Now, citizen, we entreat you to review our modest survey of the Empire's dominions. If it entertains and edifies, reflect not upon the humble labors of this scribe, but on the gracious benevolence of our beloved Emperor, whose very name is as ambrosia upon our tongues, who in his wisdom has ordained that this survey be created and distributed among the earnest and wise people of Tamriel, that they might better understand the glories and challenges of these Lands and Dominions, and that they might better appreciate the great burdens of rulership he bears in our names with such fortitude.


A note on Elven designations: The Elves as a whole are sometimes referred to as the "Aldmeri," or "the Elder Races." Their individual pedigrees* are likewise referred to by both their human and Aldmeri names; thus, High Elves are the "Altmer," Dark Elves the "Dunmer," Wood Elves the "Bosmer," etc., etc. "Mer" is also used to denote a single Elf. Words that designate an Elven member of a profession or trade can therefore correctly be said as "craftsmer," for example, or "noblemer."
Witajcie, obywatelu!


Wraz ze świtem nowej ery przed nami, nadszedł czas, byśmy zebrali całą wiedzę o tym, gdzie zaszliśmy i gdzie się znajdujemy, w celu lepszego oświecenia naszej drogi naprzód. Napisany w celu uczczenia Bitwy w zatoce Hunding, która zaznaczyła powrót wszystkich ludzkich królestw do niekwestionowalnej władzy* cyrodiilskiego Cesarza, ta broszura ma na celu pokrótce opisanie obecnych prowincji Cesarstwa i okalających je regionów--ich historię, ludzi oraz obecny stan. Dążyliśmy do zbalansowania chronologii z dokładnością i pełnią informacji; jeśli zbłądziliśmy w naszym zapale, by powszechnie przekazać ten wartościowy przewodnik w ręce zainteresowanego obywatelstwa, upraszamy o wyrozumiałość życzliwego czytelnika.


Cesarstwo rozciąga się nad Tamriel, największym znanym kontynentem Świata. Od północy Tamriel znajduje się Atmora, skąd przyszli Ludzie tego Świata. Od zachodu rozciąga się Yokuda, zagubiony rdzenny ląd redgardów. Od wschodu leży Akavir, którego armie najeżdżały Tamriel w poprzedniej erze. Południe jest całe zatopione w tajemnicy i szeptach o zaginionej ojczyźnie Elfów*.

Tamriel sama w sobie jest generalnie podzielona na osiem znacznych regionów: Skyrim, Cyrodiil, Wysoką Skałę, Aldmerskie Dominium z Wysp Summerset i Puszczy Valen, Hammerfell, Morrowind, oraz Konfederację Elsweyr. Niektóre z nich, takie jak Morrowind, czy Skyrim, były historycznie zjednoczone w królestwa; inne, takie jak Wysoka Skała i Elsweyr, są luźnym ugrupowaniem wielu królestw, terytoriów plemiennych, konfederacji wiosek, i tak dalej, zjednoczone pod dominującą rasą lub kulturą. U swego szczytu, Drugie Cesarstwo formalnie zorganizowało te odmienne grupy w Cesarskie Prowincje, które były zarządzane przez prowincjonalnych gubernatorów, albo wybrani bezpośrednio z Cyrodiil, albo ustanowieni spośród rdzennych populacji. (Morrowind jest godnym uwagi wyjątkiem, nigdy nie było podbitym przez oryginalne Cesarstwo Cyrodiilskie i, takowo uciekło od losu inwestytury jako Cesarskiej Prowincji.), Z upadkiem Cesarstwa Cyrodiilskiego, nadzór powrócił do indywidualnych władców każdej prowincji, następując w stuleciach chaosu, jako że wiele z prowincji rozpadło się z powrotem na niezależne królestwa i małe państewka. Dziś, szczęśliwie, wszystkie ludzkie królestwa zostały wrócone przez Trzecie Cesarstwo Tibera Septima, i raz ponowny wszystkie noszą dumny tytuł Prowincji Cesarskiej*.

Aldmerskie Dominium, Konfederacja Elsweyr, a także Morrowind, wciąż opierają się wstąpieniu do Cesarstwa, mimo czego są opisane w tej książce dla moralnego obowiązku uczonego leżącego w nauczaniu, fascynacji przeciętnego obywatela, a także przygotowania dla żołnierza. Trzecie Cesarstwo wciąż stawia pierwsze młode kroki, i kto może przewidzieć wschód jakich perspektyw przyjdzie nam przywitać pod banderą Czerwonego Diamentu?

Niektóre regiony uciekają klasyfikacji prowincjonalnej przez prymitywność cywilizacji ich zwierzokształtnych mieszkańców. Zbiorczo, te „państwa” zwierzokształtnych są znane jako Dzikie Rejony, które mogą lub nie, być obiektem zainteresowań Cesarza. Są one zawarte w przewodniku tylko dla najbardziej nieustraszonych z podróżników, i w celu narzucenia osiągnięć Cywilizacji w nieco bardziej światły ton przez te pogrążone w mrokach dzikie zakątki Tamriel.

Teraz, obywatelu, upraszamy cię, byś przejrzał nasz skromny przegląd Cesarskich dominiów. Jeżeli rozbawi cię i pouczy, rozważ nie nad pokorną pracą tego skryby, ale nad wielkodusznym dobrodziejstwem naszego ukochanego Cesarza, którego samo imię jest ambrozją dla naszych języków, który w swej mądrości nakazał, by ten przewodnik został utworzony i rozpowszechniony pośród najpoważniejszych i mądrych ludzi Tamriel, by mogli lepiej zrozumieć chwałę i wyzwania tych Ziem i Dominiów, i by mogli oni lepiej docenić te wielkie brzemię władania, jakie dźwiga on w imieniu naszym z takim męstwem.

Notatka na temat elfickich mian: Elfy jako całość są czasem określani jako „Aldmeri”, albo „Starsze Rasy”. Ich osobliwy rodowód* jest podobnie nadmieniany przez zarówno ich ludzkie, jak i aldmerskie nazwy; tak, Wysokie Elfy nazywają siebie „Altmer”, Mroczne Elfy - „Dunmer”, a Leśne Elfy - „Bosmer”, itd., itd. „Mer” jest również używany, by określić pojedyńczego Elfa. Słowa, które określają elfickiego członka danej profesji lub rzemiosła mogą też takowo poprawnie być przedstawione jako „rzemiosłomer“, na przykład, albo „szlachtomer”.Okładka i wstępSkyrimCyrodiilWysoka SkałaHammerfellAldmerskie DominiumKonfederacja ElsweyrMorrowindDzikie Rejony

Rozdziały[]

Galeria[]

Nawigacja[]

Materiały dodatkowe
Instrukcje TES: Arena Player's GuideTES II: Daggerfall User's GuideAES Legend: Battlespire User's GuideTES Adventures Volume R User's GuideTES III: Morrowind ManualTES IV: Oblivion Official Game GuideTES V: Skyrim Game Guide
Przewodniki strategii Codex ScientiaThe Daggerfall ChroniclesThe Battlespire AthenaeumThe Redguard CompanionThe Morrowind PropheciesThe Improved Emperor's Guide to Tamriel
Kieszonkowy Przewodnik po Cesarstwie Pierwsza EdycjaTrzecia Edycja
Zbiory The Art of MorrowindThe Art of SkyrimThe Skyrim LibraryTales of Tamriel
Hero's Guides to The Elder Scrolls Online Agents and Reagents: The Bounty of MundusGathering Force: Arms and Armor of TamrielKyne's Challenge: A Hunter's Companion
Treści ze strony Elderscrollsonline.com Loremaster's ArchiveInteraktywna mapa TamrielMeet the CharacterCrown Store ShowcaseThe Nameless Mage
Treści archiwalne ze strony Elderscrolls.com 10th Anniversary articleCodex
Pozostałe Introduction to the Lore of The Elder Scrolls Online
Advertisement