FANDOM


Blackmailing Prince Helseth (ang. Szantaż księcia Helsetha) – Książę Helseth chce, abyś dostarczył specjalny list.

Szybka solucja Edytuj

 1. Porozmawiaj z księciem Helsethem na zamku Wayrest, gdy osiągniesz poziom 4.
 2. Wróć po jednym dniu i weź od niego list.
 3. Dostarcz list lordowi Castellianowi lub królowi Eadwyre'owi
 4. Wróć do księcia Helsetha po nagrodę lub burę.

Szczegółowa solucja Edytuj

Królewskie wezwanie Edytuj

Zadanie staje się dostępne po osiągnięciu poziomu 4. Jeśli pomówisz z księciem Helsethem wcześniej, wspomni że ma dla ciebie idealne zadanie, lecz wierzy, że nie jesteś jeszcze na nie gotowy. Helseth znajduje się w zamku Wayrest, siedzi przy stole w jadalni za salą tronową. Pomów z nim, a przejdzie prosto do sedna.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I need a courier, (imię gracza), but no common, jelly-armed, gas-headed pox of a mercenary will do. I have a letter of utmost importance to be delivered to a high dignitary who will be defended against unwelcome intrusion. In return for this, I will not only reward you with a (magiczny przedmiot), but also put in a positive word for you with the king and queen of Wayrest, but I will give you some information on the affair with Daggerfall I doubt you would receive elsewhere. Does this sound like an agreeable arrangement? Potrzebuję kuriera, (imię gracza), ale żaden pospolity, o rękach jak galareta, z zagazowaną głową, syfilis zwany najemnikiem się nie nada. Posiadam list o najwyższej wadze, który ma być dostarczony wysokiemu dostojnikowi, który będzie broniony przed niemile widzianym wtargnięciem. W zamian za to, nie tylko wręczę ci (magiczny przedmiot), lecz także szepnę o tobie pozytywne słówko królowi i królowej Wayrest, ale dam ci parę informacji odnośnie sprawy w Daggerfall, które wątpię żebyś otrzymał gdzieś indziej. Czy brzmi to jak zgodny układ?

Przyjmij Edytuj

Helseth odpowiada:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Excellent. Meet me here this time tomorrow and I will give you the letter and the name and location of the recipient. Znakomicie. Spotkajmy się jutro o tej samej porze, a przekażę ci list oraz imię celu i miejsce, w którym przebywa.

Odmów Edytuj

Książę zaskomli:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dullard. Why did you let me waste my time with the likes of you? Głupku. Czemu pozwoliłeś mi zmarnować czas na kogoś takiego jak ty?

List Edytuj

Przyjmij ofertę księcia. Po upłynięciu doby, wróć i ponownie pomów z Helsethem. Wita cię słowami:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Ah, hello again, (imię gracza). Here is the letter. It is to be given to Lord Castellian, the head of the elder council, who is currently at his house (mieszkanie) in (wioska). I need the letter delivered and you back here in no later than (limit czasu) days -- that is essential. Like I mentioned before, Lord Castellian values his privacy to an excess. Be prepared for some resistance at your arrival in (mieszkanie). I would ask that you not read the letter as it is private correspondence. If word of its contents gets out, I will blame you. Ach, witaj ponownie, (imię gracza). Oto list. Masz go dać lordowi Castellianowi, głowie prastarej rady, który obecnie przebywa w swoim domu o nazwie (mieszkanie) w mieście (wioska). Musisz dostarczyć list i wrócić nie później niż w ciągu (limit czasu) dni -- to niezbędne. Jak wspomniałem wcześniej, lord Castellian ceni sobie swoją prywatność aż nadmiernie. Przygotuj się na pewien opór po twoim przybyciu do miejsca (mieszkanie). Prosiłbym cię o nie czytanie listu, gdyż jest to prywatna korespondencja. Jeśli choć słowo z jego treści ujrzy światło dzienne, obwinię ciebie.

W tym momencie masz kilka opcji: kontynuuj wykonywanie zadania, jak ci polecono, przeczytaj list, ale możesz również dostarczyć go królowi Eadwyre'owi zamiast lordowi Castellianowi.

Kiedy list znajdzie się w twoim posiadaniu, możesz zignorować instrukcje Helsetha i zerknąć na niego. Treść listu jest następująca:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
My Dear Lord Castellian,
Sorry about the necessity of delivering this letter by the roughest possible service, but it would be unthinkale to approach you at the castle on such a delicate matter. I have long admired your loyality to the crown and neutrality in internal affairs. Understand that I only want to save your dignity from a possibly embarrassing scenario.
The problem rests in your sister, the Lady Pasipha, who though she resides abroad still communicates regularly with members of court. I understand and respect the depth of your sibling love and affection for one another, for, in response to a curious inquiry of mine, Lady Pasipha sent me several touching letters penned in your hand.
"Have you ever espied with delight a red berry half-drowned in cream? So I dream of you, my dearest love, pouring my soul into you, sweet, for your touch, dear, my soul is quite forfeit."

While your and I know the innocence of your fondness for the lady, the more prurient minds at crout, as you are aware, are inclined toward grotesque misinterpretation. Her husband, I understand, is famous for his jealous rages. I am of several minds on the matter, how to best avoid possible negative reaction, and would appreciate your response at the soonest possible opportunity. I will await you at Castle Wayrest.

Helseth,
Prince of Wayrest

Mój drogi Lordzie Castellianie,
Przepraszam o konieczności dostarczenia tego listu przez najtrudniejszy możliwy sposób, ale byłoby to nie do pomyślenia, aby podejść do Ciebie na zamku w tak delikatnej kwestii. Od dawna podziwiałem Twoją lojalność koronie i neutralność w sprawach wewnętrznych. Zrozum, że chcę tylko uchronić Twoją godność z możliwej kłopotliwej sytuacji.
Problem spoczywa w Twojej siostrze, Lady Pasiphie, która chóć mieszka za granicą nadal komunikuje się regularnie z członkami jurty. Rozumiem i szanuję głębię Waszej miłości rodzeństwa i przywiązanie do siebie nawzajem, jednak w odpowiedzi na moją dociekliwość, Lady Pasipha wysłała mi kilka wzruszających listów napisanych z Twojej ręki.
"Czy spostrzegłaś kiedyś z zachwytem czerwone jagody na wpół zanurzone w śmietanie? Tak też marzę o Tobie, moje najdroższe kochanie, wlewając w Ciebie moją duszę, moja słodka, na twój dotyk, moja droga, ma dusza tak jest zatracona."

Jako że zarówno Ty i ja wiemy niewinność Twojej sympatii do pani, bardziej lubieżne głowy na dworze, jak wiadomo, są nachylone w kierunku groteskowej błędnej interpretacji. Jej mąż, jak rozumiem, jest znany ze swoich zazdrosnych szaleństw. Dwoję się i troję, jak najlepiej uniknąć ewentualnej negatywnej reakcji, i doceniłbym Twoją odpowiedź przy jak najszybszej okazji. Będę czekać na Ciebie w zamku Wayrest.

Helseth,
Książę Wayrest

Owe pismo jest oczywistą próbą szantażu. Warto zaznaczyć, że jeśli postanowisz go przeczytać, twoja reputacja u szlachty z Wayrest spadnie i nie będziesz w stanie sukcesywnie ukończyć zadania.

Jeśli chcesz wydać spisek Helsetha, pomówienie w tej chwili z Eadwyre'm dostarczy mu list (bez względu na to, czy go przeczytałeś, czy nie). Król rozwściecza się na swojego przybranego syna:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Why that conniving, manipulative weasel. You did well by bringing this to my attention, (imię gracza). Thank you. A to pobłażliwa, manipulacyjna łasica. Cieszę się, że skierowano mi na to uwagę, (imię gracza). Dziękuję.

To da ci trochę reputacji u króla Eadwyre'a i Wayrest, lecz również sprawi, że zadanie zostanie uznane za nieudane (zobacz poniżej zdobytą reputację); nie otrzymasz nagrody od księcia.

Szybkie dostarczenie Edytuj

Aby kontynuować zadanie, udaj się do miasta, w którym mieszka lord Castellian i znajdź jego mieszkanie. Wejdź tam i dostarcz mu list, co daje następujący tekst:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You wait while Lord Castellian reads the letter. His skin grows pale and his hand begins to shake.

"I see. Please wait while I pen a response to Prince Helseth."

It only takes him a minute to write the response, which he then hands you.

Czekasz, aż lord Castellian przeczyta list. Robi się blady, a jego ręka zaczyna się trząść.

"Widzę. Proszę poczekać, aż napiszę odpowiedź do księcia Helsetha."

Napisanie odpowiedzi zajmuje mu tylko minutę, po czym wręcza ci ją.

Wróć z tym listem do księcia Helsetha, żeby otrzymać nagrodę. Miej to na uwadze, że przeczytanie odpowiedzi lorda Castelliana spowoduje gwałtowny spadek reputacji u Helsetha i Wayrest (choć książę nadal odda ci obiecaną nagrodę). Odpowiedź lorda Castelliana brzmi następująco:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Prince Helseth,

I appreciate your kindness, and I will meet with you very shortly at your convenience.

Lord Castellian

Książę Helsecie,

Doceniam Twoją dobroć i spotkam się z Tobą niedługo, ku Twojej wygodzie.

Lord Castellian

Aczkolwiek, jeśli przeczytasz list Helsetha zanim dostarczysz go lordowi Castellianowi, zorientuje się on, że coś jest nie tak:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
This letter has been opened. You exceed the bounds of a courier, (imię gracza). Ten list został otwarty. Wykraczasz poza granice kuriera, (imię gracza).

Lord Castellian nie będzie się więcej wypowiadał w tej kwestii, ale wyśle na ciebie kilku ryczerzy i magów bitewnych, którzy mówią za niego tymi słowami:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Lord Castellian has ordered your death. He wanted me to tell you that you know too much. Lord Castellian wydał cię na śmierć. Chciał, żebym ci powiedział, że wiesz zbyt dużo.

W tym przypadku nie da ci odpowiedzi i nie otrzymasz nagrody od księcia Helsetha.

Nagroda Edytuj

Dostarcz odpowiedź lorda Castelliana do księcia Helsetha. Odda ci obiecany magiczny przedmiot i obiecaną informację:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Anyway, here is the (magical item) I promised. Never let it be said that Prince Helseth is not a man of his bond.

Oh yes, I promised to tell you something of the situation in Daggerfall. I suspect my family has more to do with it than is commonly known. We sent advisors to urge King Lysandus and King Camaron to mend their differences on the eve of the Battle of Cryngaine Field. Lysandus was digustingly loyal to the emperor, where Camaron was fighting for more autonomy. According to the advisor's report, they arrived too late because they were waylaid by the Orcs of Gortwog en route. However, I have heard stories that, at least some of our advisors arrived at Lysandus' tent and spoke to him briefly. At this time, I cannot say more. If I receive more information or if the situation progresses, I will certainly send you word.

W każdym razie, oto jest (magiczny przedmiot), jak obiecałem. Nigdy nie pozwól nikomu powiedzieć, że książę Helseth nie dotrzymuje obietnic.

Och tak, obiecałem powiedzieć ci coś o sytuacji w Daggerfall. Podejrzewam, że moja rodzina ma z tym więcej wspólnego, niż jest to wiadome. Wysłaliśmy doradców, by popędzić króla Lysandusa i króla Camarona do załagodzenia waśni w wigilię bitwy o Pole Cryngaine. Lysandus był obrzydliwie lojalny cesarzowi, podczas gdy Camaron walczył o więcej autonomii. Według raportu doradcy przybyli za późno, ponieważ zostali zaskoczeni przez orków Gortwoga w trasie. Aczkolwiek, słyszałem historie, że przynajmniej część doradców pojawiło się w namiocie Lysandusa i krótko z nim pomówili. W tej chwili nie mogę powiedzieć więcej. Jeśli otrzymam więcej informacji, albo sytuacja się rozwinie, z pewnością wyślę ci wiadomość.

Helseth dodaje:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Well done (imię gracza). Your budding reputation appears to be deserved. Lord Castellian is quite pliable now. Dobra robota, (imię gracza). Wygląda na to, że twoja kiełkująca reputacja jest zasłużona. Lord Castellian jest teraz całkiem podatny.

Dodatkowo, jeśli przeczytałeś odpowiedź lorda Castelliana, książę kontynuuje:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
So you like to read the missives of your betters. Don't expect me trust you again anytime soon. A więc lubisz czytać pisma twoich przełożonych. Nie spodziewaj się, że w najbliższej przyszłości ci zaufam.

Ukończenie tego zadania jest niezbędne, abyś dostał ofertę zadania opcjonalnego Barenziah's Book, jednak będziesz musiał spotkać wszystkie inne wymagania, aby zostało aktywowane.

Zdobyta reputacja Edytuj

Jeśli nie przeczytałeś żadnego z dwóch listów:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Wayrest +10
Eadwyre +10
Helseth +10
Stowarzyszone frakcje +5

Jeśli przeczytałeś list Helsetha:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Eadwyre -5
Helseth -5
Lord Castellian -5

Jeśli przeczytałeś list Lorda Castelliana:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Wayrest -15
Helseth -15
Stowarzyszone frakcje -8

Jeśli przeczytałeś oba listy:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Wayrest -25
Eadwyre -18
Helseth -20
Lord Castellian -18
Inne stowarzyszone frakcje Wayrestu -13

Jeśli dasz list Helsetha królowi Eadwyre'owi:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Wayrest +5
Eadwyre +5
Stowarzyszone frakcje +2

Przynależność sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie jest uwzględniana.

Wrogowie Edytuj

 • 2x Jeden Mag Bitewny co siedem minut w grze, podczas rozmowy z lordem Castellianem po przeczytaniu listu, który miałeś mu dostarczyć
 • 6x Jeden Rycerz co cztery minuty w grze, podczas rozmowy z lordem Castellianem po przeczytaniu listu, który miałeś mu dostarczyć.

Uwagi Edytuj

 • Kiedy inne mody lub łatki są nieobecne, po pierwszej rozmowie z księciem Helsethem trzeba czekać około 16 godzin do kontynuacji zadania.
 • Jako że Zamek Wayrest jest technicznie lochem i jest oddzielny od miasta, możliwe jest że mieszkanie lorda Castelliana znajduje się w Wayrest. To uczyni ukończenie zadania znacznie szybsze.
 • Plik zadania zawiera dwa listy, które Helseth mógł dać graczowi; alternatywny list miał być użyty jeżeli przed rozpoczęciem zadania ukończyło się zadanie Elysana's Robe. Jednak z powodu, w jaki zadania zostały zrobione nie może się to stać, przez co drugiego listu nie można zobaczyć w grze. Zainstalowanie łatki DGQFX da 50% szans na użycie któregokolwiek z tych listów. Treść alternatywnego listu brzmi:
Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
My Dear Lord Castellian,

Forgive this rough delivery, but it would have been impolitic to approach you at the palace with this potential problem. Unfortunately, your much deserved vacation will have to temporarily suspended until this matter is settled. I refer to your sister, Lady Pasipha. For years, she has been one of the most glamorous figures at the Wayrest court, the darling of all who appreciate beauty and grace. Rather recently, rumors have circulated that the gold she has spent on her gowns and jewels could not have possibly come from her husband, who is at present, impecunious. Distasteful conjectures followed, none of which worth the ink I would use for recitation.

To be quite blunt, a person, who must remain anonymous, postulated to me that you were borrowing funds from the royal treasury to support your sister's extravagance. Of course, I defended your honor, but copies of the Royal books were produced that seemed to support the allegation. I am thus uncertain of the best procedure to take next. Do not doubt, sir, that I am convinced of your integrity as senior member of the Elder Circle of Wayrest. I only wish for the matter of the financial records be straightened so if they are brought to Eadwyre's attention, they can be confidently defended. Please send a reply with this trusted courier. I would prefer to meet with you as soon as possible, of course.

Very truly yours,

Helseth

Mój drogi lordzie Castellianie,

Wybacz tą surową przesyłkę, ale nie byłoby to polityczne, gdybym podszedł do Ciebie w pałacu z tym potencjalnym problemem. Niestety, Twoje wielce zasłużone wakacje będą musiały zostać tymczasowo zawieszone, dopóki kwestia nie zostanie rozwiązana. Odnoszę się do Twojej siostry, Lady Pasiphy. Latami była najczarowniejszą postacią na dworze Wayrest, ulubienicą dla wszystkich, którzy doceniają piękno i grację. Od stosunkowo niedługiego czasu krążą wokół mnie plotki, że złoto, które wydała na swoje suknie i biżuterię nie mogło możliwie pochodzić od jej męża, który obecnie jest ubogi. Za plotkami przyszły obrzydliwe przypuszczenia, żadne z nich jednak nie jest warte tuszu, abym mógł je zarecytować.

By być całkiem tępa, osoba, która musi pozostać anonimowa, postulowała u mnie, że pożyczałeś fundusze z królewskiego skarbca, aby wspomóc ekstrawagancję swojej siostry. Oczywiście, broniłem Twego honoru, lecz zostały stworzone kopie królewskich ksiąg, które widocznie wspierały zarzuty. A zatem nie jestem pewien, jakie najlepsze środki powinienem podjąć dalej. Nie wątpij, panie, że jestem przekonany o twojej uczciwości jako starczy członek Kręgu Starszych Wayrest. Chciałbym tylko, aby kwestia finansowych zapisków została naprostowana, aby, na wypadek gdyby zwrócił na nie uwagę Eadwyre, można by było je pewnie bronić. Proszę, wyślij odpowiedź przez tego zaufanego kuriera. Oczywiście, wolałbym się z Tobą spotkać tak szybko, jak to tylko możliwe.

Z prawdziwym poważaniem,

Helseth

 • Plik zadania zawiera również dialog, który miał być wykorzystany gdyby zadania Elysana's Robe zostało wykonane. Zamiast chwalenia się, że lord Castellian jest w jego rękach, Helseth powiedziałby:
Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
It is really too bad that you were not a bit faster (imię gracza). My sister Elysana is betrothed. Without her opposition, it was not truly necessary to deliver that letter to Lord Castellian. However, I'm sure I can turn this to my advantage somehow. Naprawdę szkoda, że nie dało się tego załatwić szybciej, (imię gracza). Moja siostra Elysana jest narzeczona. Bez jej opozycji, zaprawdę nie było potrzeba dostarczać tego listu lordowi Castellianowi. Aczkolwiek, jestem pewien, że mogę to teraz obrócić na swoją korzyść.
 • Jeśli wykonasz zadanie Elysany, kiedy zadanie Helsetha wciąż jest aktywne, pojawi się kurier z niewielką ilością złota i notatką (zobacz błędy). Pakunek jest od Helsetha i brzmi:
Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (imię gracza),

Due to the recent marraige of my sister Elysana, I shall not be needing your services with regard to the delivery of the letter to Lord Castellian. Since you have acted on my behalf with honor, I have instructed the courier to give you 100 gold pieces for your time and effort so far.

Helseth

Prince of Wayrest

Droga osobo imieniem (imię gracza),

Z powodu niedawnego zawarcia małżeństwa mojej siostry Elysany, nie będę potrzebował Twoich usług odnośnie dostarczenia listu lordowi Castellianowi. Jako że działałeś w moim imieniu z honorem, poinstruowałem kuriera, aby wręczył ci 100 sztuk złota za Twój czas i trudności.

Helseth

Książę Wayrest

 • The Daggerfall Chronicles odnosi się do tego zadanie jako "Blackmail" ("Szantaż")

Błędy Edytuj

 • Ważne: Musisz wykonać to zadanie przed zadaniem Elysana's Robe, ponieważ lord Castellian, ofiara spisku Helsetha, na stałe ginie pod koniec zadania Elysany. Stąd Helseth nie będzie miał ofiary i nie zaoferuje ci tego zadania. Dodatkowo, królowa Barenziah nie zaoferuje ci swojego zadania, gdyż jego aktywacja zależy od udanego ukończenia zadania Helsetha. Oto trochę więcej szczegółów, na temat tego, jak działa zadanie Barenziah
  • Kiedy wykonasz zadanie Helsetha i otrzymałeś nagrodę, jego zadanie nie zostanie przerwane; będzie aktywne w tle dopóki nie osiągniesz wymaganego poziomu i reputacji u Barenziah, żeby zacząć jej zadanie. Aczkolwiek, jeśli wykonałeś zadanie Elysana's Robe ku pochwale Elysane, wyskakuje wiadomość od Helsetha, która mówi, że powinieneśbył być szybszy w dostarczeniu jego listu, nawet jeśli już dostarczyłeś ten list (prawdopodobnie wykrzykuje tą wiadomość z jadalni). Kiedy otrzymasz tą wiadomość, rozpoczyna się wydarzenie, aby zakończyć zadanie Helsetha w ciągu następnych 3 do 7 dni.
  • Po upłynięciu tego czasu podejdzie do ciebie kurier, który wręczy ci notatkę od Helsetha i 100 sztuk złota (co może zniknąć, zobacz uwagi). Jeśli w ciągu tych 3 do 7 dni uda ci się podnieść swoją reputację u Barenziah do wartości minimalnej, albo jeżeli zadanie Elysany dodało wystarczająco reputacji do Barenziah po jego wykonaniu, jej zadanie rozpocznie się jak zwykle. Jednak jeśli nie uda ci się osiągnąć wymaganej reputacji zanim upłynie te 3 do 7 dni, zadanie Helsetha, które trwa w tle, zostanie przerwane i nie będziesz mógł już więcej rozpocząć zadanie Barenziah.
  • To bardzo skomplikowana konstrukcja zadania, która może również doprowadzić do scenariusza, w którym spotykasz dwóch różnych lordów Castellianów w tym samym czasie, jednego do zadania Helsetha, drugiego do Elysany. Możesz wykonywać oba te zadania równolegle, jednak po dostarczeniu szaty nie zgłaszaj się najpierw do Elysany. Teoretycznie, możesz dostarczyć list Helsetha i szatę Elysany któremukolwiek lordowi Castellianowi. Dla gry są one jednym i tym samym bytem, ale nie było to testowane.
  • W skrócie, najszybszym sposobem na otrzymanie zadania Barenziah jest odwlekanie wykonania zadania Elysany do momentu, kiedy nie wezwie cię Barenziah.
 • Z powodu niedopatrzenia w pliku zadania, ani złoto, ani notatka nie zostają w twoim ekwipunku po odejściu kuriera. Z tego powodu, gracz może się nigdy nie dowiedzieć o co chodziło w tym spotkaniu.
 • Powyższe błędy naprawia nieoficjalna łatka DGQFX, która naprawia również wiele innych zadań z błędami. Po szczegóły, należy udać się na stronę łatki.

Dodatkowy dialog Edytuj

Po przyjęciu tego zadania, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Lord Castellian is admitting no visitors while on holiday in (wioska). Lord Castellian nie przyjmuje gości na wakacjach w mieście (wioska).
The question of succession has been distracting Lord Castellian terribly. Kwestia sukcesji okropnie rozprasza uwagę lorda Castelliana.

Jeśli zadanie zostanie uznane za nieudane, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Lord Castellian seems to be favoring Princess Elysana in the succession. Wygląda na to, że lord Castellan faworyzuje księżniczkę Elysanę w kwestii sukcesji.
The Elder Council seems inclined to uphold the venerable law of succession. Wygląda na to, że Prastara Rada jest skłonna utrzymać wiekowe prawo sukcesji.

Jeśli uda ci się wykonać zadanie, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Lord Castellian is constantly in Prince Helseth's company since his holiday. Lord Castellian od ostatnich jego wakacji ciągle przebywa w towarzystwie księcia Helsetha.
The Elder Council is talking earnestly about eliminating the law of succession. Prastara Rada gorliwie rozmawia o zlikwidowaniu prawa sukcesji.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.