FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Lich's Soul – zadanie polegające na zabiciu nieumarłych zlecone przez Króla Robaków.

Szybka solucja Edytuj

 1. Zabij zombi i znajdź informacje, kto chce się z Toba zobaczyć.
 2. Odwiedź Króla Robaków w Scourg Barrow.
 3. Zdobądź skarabeusza używanego jako pułapka dla dusz.
 4. Idź do Pałacu Sentinel i zniszcz lisza w lochach.
 5. Wróć ze skarabeuszem zawierającym duszę lisza do Króla Robaków.
 6. Odbierz nagrodę i uzyskaj informacje od Króla Robaków.

Szczegółowa solucja Edytuj

Król Robaków wyśle zombii, wcelu skontaktowania sie z Tobą, po zabiciu zombii pojawi się wiadomość. Wiadomość brzmi...

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Stiched into the zombie's decaying flesh you see the following message: Naszyte na zombi gnijące ciało pojawi się następujący komunikat:
(player's name), (imię gracza),
It would be an honor to have you visit me in my demense at your convenience. I have a small matter that you are ideally suited for. As always, my servants will test your mettle. Feel free to dispense with them. They can always be raised again. Byłoby zaszczytem odwiedzić mnie w mojej farmie w Twojej wygodzie. Mam małe sprawy, które są idealnie dopasowane do. Jak zawsze, moi słudzy przetestuje zapał. Zachęcam do zrezygnowania z nich. Zawsze mogą zostać ponownie.
The King of Worms,

Master of Scourg Barrow

Król Robaków,

Mistrz Scourg Barrow

Idź do Scourg Barrow i spotkaj się z Królem Robaków.

Król Robaków powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(player's name), I am so glad you answered my letter. I hope my messenger was gentle. You have been a loyal servant in the past. Not as loyal as my living dead, but far more versatile. My need involves the lowest depths of Castle Sentinel, and the reward is knowledge that only the dead can provide. Are you willing? (imię gracza), jestem bardzo zadowolony, że odpowiedziałeś na mój list. Mam nadzieję, że mój posłaniec był delikatny. Byłeś wiernym sługą w przeszłości. Nie tak wierny jak mój żyjący trup, ale o wiele bardziej wszechstronny. Moja potrzeba wiąże najniższą głębią Zamku Sentinel, a nagrodą jest wiedza, który tylko martwy może zapewnić. Czy jesteś gotów?

Zaakceptuj misję, a Król Robaków powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
How amusing. I am looking for the answer to a question. It doesn't exist among the living, but may exist among the dead. I want you to bring me back the ghost of Prince Kaloris, the great grandfather of the late King Camaron of Sentinel. Karolis was a sorcerer of no mean skill. He is now a lich deep in the bowels of the castle. I am giving you a special Scarab. If it is close to him when you destroy his physical body, his soul will be trapped in the Scarab. Bring it back to me, and I will tell you a tale few mortals have heard. Jak zabawne. Szukam odpowiedzi na pytanie. Nie istnieje wśród żywych, ale może istnieć wśród umarłych. Chcę, żebyś mi przynieść z powrotem ducha księcia Karolisa, pradziadka zmarłego króla Camarona z Sentinel. Karolis był czarodziejem o niebagatelnej umiejętności. On jest teraz liszem w głębi wnętrzach zamku. Daję Ci specjalnego skarabeusza. Jeśli jest blisko niego, kiedy zniszczysz jego ciało fizyczne, jego dusza zostanie uwięziona w skarabeuszu. Przyprowadź go do mnie, a powiem Ci opowieść kilku śmiertelników słyszeli.

Król Robaków postanawia się skontaktować z Tobą, dodając własne indywidualne podejście do wiadomości - on wysyła zombi po Ciebie. Po zabiciu go, znajdziesz notatkę szyte na ciele zombi. Bardzo dziwne, ale bardzo skuteczne. Spotkaj Króla Robaków w jego legowisku w Scourg Barrow, gdy jest to wygodne dla Ciebie. Król Robaków chce, aby uwięzić duszę księcia Karolisa, pradziadka zmarłego króla Camarona, który wędruje głęboko w trzewiach Pałacu Sentinel jako lisz. On nawet w zamyśleniu zapewnia skarabeusza, który uwięzi duszę za Ciebie, więc nie potrzeba żadnego zaklęcia uwięzienia duszy lub sprzętu.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I was transporting arms one day when I was attacked for no apparent reason by a Zombie! Imagine my surprise when I find a note sewn into the poor soul's chest...it was a request from the King of Worms (who was clearly impressed with my previous courier service for Morgiah, Princess of Wayrest). Transportowałem bronie jednego dnia, kiedy zostałem zaatakowany bez powodu przez zombi! Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy znaleźliśmy notatkę wszyty w piersiach biednej duszy...to było żądanie od Króla Robaków (który był wyraźnie pod wrażeniem mojej poprzedniej firmy kurierskiej dla Morgiah, księżnej Wayrest).
I visited the King in his home beneath Scourg Barrow in the Dragontail Mountains. He promised me information that only the dead could provide if I would bind Prince Karolis of Sentinel's soul into an ensorceled Scarab he gave me. It seemed that Prince Karolis was now a Lich and was kept deep within the dungeons of Palace Sentinel. Of course I accepted the challenge. Odwiedziłem króla w jego domu pod Scourg Barrow w Górach Dragontail. Obiecał mi informacji, że tylko zmarły może zapewnić, czy chciałbym związać księcia Karolisa z Sentinelu duszy do czarowania skarabeusza dając mi. Wydawało się, że książę Karolis był teraz liszem i utrzymywał głęboko w lochach Pałacu Sentinel. Oczywiście, podjąłem wyzwanie.
Now having already been to the Court of Sentinel, I was well aware of the well guarded Southern door in the Queen's Throne Room, through which I assumed I would find the dungeons. Sure enough, after I took the elevator in the hall, I found myself in a long, dark tunnel, slopping downward towards where I knew my goal must lie. At the first intersection, my instincts said go left. One wrong turn and I knew I would be lost for days here, so I hoped I was right. There were all manners of guards to defeat so I knew they must be protecting something. Teraz już do Dworu Sentinel, byłem świadomy, dobrze strzeżonej południowej bramie w pokoju Tronu Królowej, przez które zakłada, że znajdę lochy. Rzeczywiście, po tym, jak wjechał windą na sali, znalazłem się w długim, ciemnym tunelu, rozlewający w dół, w kierunku, w którym wiedziałem, że mój cel musi leżeć. Na pierwszym skrzyżowaniu, mój instynkt powiedział idź w lewo. Jeden zły zakręt i wiedziałem, że jest stracony na dzień tutaj, więc mam nadzieję, że miałem rację. Były wszystkie sposoby pokonania strażników, więc wiedziałem, należy je coś chronić.
I pressed on East at the next intersection and then West at the T further on. My experience told me that I would find my goal in the deepest part of the dungeon, so I was relieved to find the hallways beginning to slope downward. I headed East through the next intersection, determined to follow this hallway to the end, but I was lucky enough to hear the scream of a ghost at the next T which caused me to head South down a side passage. At the end of this hallway was an elevator which I took to the top. Nalegałem na wschód na następnym skrzyżowaniu, a następnie na zachód w T dalsze. Moje doświadczenie powiedział mi, że znajdę mój cel w najgłębszym lochu, więc z ulgą stwierdził, korytarze zaczynają zbocze w dół. Prowadziłem wschód przez następne skrzyżowanie, określane do tego korytarza do końca, ale miałem szczęście usłyszeć krzyk ucha na następnym T, który spowodował mi do prowadzenia na południe w dół na bocznym korytarzu. Pod koniec tego korytarza była winda, która wzięła do góry.
When the elevator stopped I could clearly see my goal. There was a room with many passageways, but one was flanked by two royal tapestries adorned with flames (used commonly at the tournaments to identify the descendants of Karolis in battle). I proceed to enter the room, but my way was blocked by an invisible field. Frustrated, I turned around to find another way in. On the way back down the elevator, I noticed another passage that I had missed earlier. I jumped off, as the elevator did not stop here. At the end of this passage was a large lever with two skulls on either side indicating danger. Well, I took a chance and flipped it, and when I went back to the room above, my way was no longer blocked by the field. Well, this room was indeed a puzzle and it took me hours to solve, but here is what the final solution was: Gdy winda zatrzymała, mogłem wyraźnie zobaczyć mój cel. Był pokój z wieloma kanałami, ale jeden został otoczony przez dwóch królewskich arrasów ozdobione płomieniami (używane często w turniejach do zidentyfikowania potomków Karolisa w walce). Przeszedłem, aby wejść do pokoju, ale moja droga została zablokowana przez niewidzialne pole. Sfrustrowany, odwróciłem się, aby znaleźć inną drogę. W drodze powrotnej w dół windy, zauważyłem inny fragment, który zgubiłem wcześniej. Skoczyłem, a winda nie stanęła tutaj. Pod koniec tego fragmentu była duża dźwignia z dwoma czaszkami po obu stronach wskazującego na niebezpieczeństwo. Cóż, zaryzykowałem i odwróciłem to, a gdy wróciłem do pokoju wyżej, moja droga nie była już zablokowana przez pola. Cóż, ten pokój był rzeczywiście łamigłówką i zajęło mi godziny do rozwiązania, ale o to, co ostateczne rozwiązanie było:
I made a map so that I could remember my bearing. After drawing a square to represent the room, I numbered the passages in counter clockwise order, starting with the one I entered through as #1. #2 and #3 were on the North wall, #4 was West (I skipped the entranceway to the lich because I knew it would be the last one I used), #5 and #6 were on the South wall, and #7 was beside me on the East wall. The only one I could go through initially was the West door, which led to another elevator. At the bottom was a switch which I left alone (I thought it wise to see my options before switching more levers). At the end of this hallway was a howling Wraith who was obviously trapped behind another invisible field. The only other way was the South where I found another elevator. On the way up I jumped off at the second passage I found and was attacked by a spider. This passage led to yet another elevator which I took up. From here I could not get into the main room, so I headed East and found another lever. Flipping it quickly, I ran back to see if my way had been cleared and sure enough it was. I went back into the main room and noticed that I could now proceed through the North Door (#2).
Zrobiłem mapę tak, aby pamiętał moje znaczenie. Po wylosowaniu kwadratu do reprezentowania pokoju, ponumerowałem fragmenty, w przeciwieństwie di ruchu wskazówek zegara kolejności, zaczynając od tego, że wszedłem jako #1. #2 i #3 były na północnej ścianie, #4 było zachodni (pominąłem sieni do liszy, ponieważ wiedziałem, że byłby to ostatnie użycie), #5 i #6 były na południowej ścianie i #7 obok mnie na ścianie wschodniej. Tylko mogłem przejść najpierw było zachodnie drzwi, które doprowadziło do innej windy. Na dole był przełącznik, który pozostawiono samemu (myślałem, że to mądry, aby zobaczyć moje kolejne opcje przed przełączeniem dźwigni). Na końcu tego korytarza było wycie upioru, który najwyraźniej uwięziony za innego niewidzialnego pola. Jedynym sposobem było południe, gdzie znalazłem kolejną windę. W drodze na górę skoczyłem w drugie przejście, znalazłem i zostałem zaatakowany przez pająka. To przejście doprowadził do kolejnej windy, który podjąłem. Stąd nie mogłem dostać się do głównej sali, więc udałem się na wschód i znaleźć kolejną dźwignię. Przerzuć to szybko, pobiegłem, aby zobaczyć, czy moja droga została wyczyszczona i rzeczywiście tak było. Wróciłem do głównego pokoju i zauważyłem, że mogłem teraz przejść przez Północne Drzwi (#2).
As I expected, there was another elevator which took me down to a new room. I had to kill a ghost there and then I found another switch. "This must be it," I thought and rushed back up to see the entrance to Lich's hold. What...? It was still protected by a field. There must be another switch, so I retraced my steps through the South passage (#5) and took the elevator all the way down again. To my surprise, I was attacked by the wraith that was previously trapped! I killed it and headed East to find a new switch and another elevator. After moving the switch I took this elevator back to the main room and PRESTO! the entrance was now free of any obstructions. Jak się spodziewałem, była tam inna winda, która wzięła mnie do nowego pokoju. Musiałem zabić ducha i wtedy znalazłem inny przełącznik. "To musi być to," pomyślałem i ruszyłem z powrotem w górę, aby zobaczyć wejście do ładowni Lisza. Co...? Zostało wciąż zabezpieczone polem. Musi być inny przełącznik, więc odtworzyłem moje kroki przez południowe przejście (#5) i zjechałem windą w dół ponownie. Ku mojemu zdziwieniu, zostałem zaatakowany przez upiora, który był wcześniej w pułapce! Zabiłem go i skierowałem na wschód, aby znaleźć nowy przełącznik i inną windę. Po przesunięciu przełącznika wziąłem tą windę z powrotem do głównej sali i PRESTO! Wejście było już wolne od jakichkolwiek przeszkód.
What followed was a violent battle, as the Prince did not wish to give up his soul just yet I think. I am happy to be here to tell this tale and happier yet with the information I received from the King of Worms in exchange for the soul!' Co było po gwałtownej walce, jak książę nie chciał zrezygnować z jego duszy, właśnie jeszcze myślę. Jestem szczęśliwy, że tutaj, aby opowiedzieć tę historię i szczęśliwsze jeszcze z informacji, jaką otrzymałem od Króla Robaków w zamian za duszę!

Elrin Goareth,

Descendant of Fara, High Elf Stalker of Summerset Isle

Elrin Goareth,

Potomek Fary, Prześladowca Elfa Wysokiego Rodu z Wysp Summerset

Poszukiwanie lisza Edytuj

W lochach pałacu napotkasz różnych wrogów humanoidalnych, jak łucznicy i magowie zbrojni. Możesz także napotkać niektórych orków szamanów, watażków orków i upiorów. Ale jeśli podążymy instruktaż poniżej, nie napotkasz prawie żadnych wrogów.

(#1) Zaczynając od sali tronowej, podejmij pierwsze drzwi na południe. Drzwi mogą być zamknięte, więc należy się przygotować. Używając siły, aby go otworzyć, nie jest dobrym pomysłem, ponieważ jest kilka królewskich rycerzy w sali tronowej, że zaatakują Cię, jeśli próbujesz złamać drzwi. Gdy drzwi są otwarte, idź na południe, aż dojdziesz do windy, a następnie wjechać windą.

(#2) Po dotarciu do górnego poziomu, podążaj korytarzem.

(#3) Wykonaj pozornie niekończącym się korytarzem dalej, aż zmieni się atmosfera i muzyka lochu zaczyna grać.

(#4) Idź po schodach w dół, aż dojdziesz do drzwi. Nie idź przez drzwi, ale za korytarz na wschód, mijając skrzyżowanie, a następnie skręć na północ i udaj się na zachód na drugim skrzyżowaniu. Idź północnym korytarzem, aż skręcisz na wschód.

(#5) Idź korytarzem, a obok otwartych drzwi, prowadź na południe i na pierwszym skrzyżowaniu idź na południe.

(#6) Podążaj korytarzem, aż dotrzesz do windy. Jedź do pierwszego otworu, a następnie korytarzem do pokoju. Pociągnij dźwignię w tym pokoju i wracaj z powrotem do windy, jedź na górę.

(#7) Ze szczytu windy, idź na zachód i wejdź do pokoju z licznymi niebieskimi polami siłowymi blokujące różne drzwi. Twoim celem jest za jednym z tych drzwi, ale najpierw trzeba wyłączyć pola siłowe. Przejdź przez południowo-zachodnie drzwi i jedź windą na dół.

(#8) Jest tam dźwignia na dole obok windy, ale nie ciągnij go lub drzwi dalej zostają zablokowane. Na wschodnim końcu korytarza jest widmo uwięzione za niebieską siłą pola, dysponuje nim, gdy jest uwięziony. Jedź na południe windą.

(#9) Zostaw windę-platformę w drugim otworze, nie jedź na samą górę. Idź za rogiem, zabij pająka i weź drugą windę.

(#10) Z góry windy, idź na zachód.

(#11) Idź na północny korytarz i dotrzesz do dźwigni, pociągnij ją i wracaj z powrotem do windy.

(#12) Z windy, idź na północ przez pokój z niebieskimi polami siłowymi i zostawić przez drugie drzwi na północy. Zjedź windą na dół.

(#13) Idź na południe i wejdź do pokoju, istnieje parę narzędzi tortur w tym pokoju i ducha w małym pomieszczeniu na południowym zachodzie. Pociągnij dźwignię w tym pokoju i skorzystaj z windy do góry.

(#14) Skieruj się z powrotem do windy i jedź w dół.

(#15) Wracaj do drugiej windy i jedź w dół.

(#16) Pole siłowe, które wcześniej uwięziło upiora już nie ma i masz dostęp do innej dźwigni. Ciągnięcie go obniży pole siłowe drzwi, które prowadzi do lisza. Jedź do windy obok Ciebie lub innej windy na drugim końcu korytarza. Wracaj z powrotem do pokoju pola siłowego.

Drzwi w Castle Sentinel (Daggerfall)

Drzwi jest teraz wolny, transparenty zapowiada się źle

(#17) Przejdź przez teraz odblokowane drzwi i idź korytarzem na dół. Lisz będzie w drugim pokoju na końcu korytarza. Zniszcz jego fizyczne ciało w dowolny sposób i dusza księcia Karolisa zostanie uwięziony w skarabeuszu Króla Robaków, oddał Cię.

Prince Karolis (Daggerfall)

Lisz Księcia Karolisa się zamienił

(#18) Z pokoju pola siłowego, wracaj do wyjścia z lochu na tej samej drodze, z którego pochodzisz; strażnicy Pałacu Sentinel nie zaatakują Cię z zasięgu wzroku. Doprowadź skarabeusza z powrotem do Króla Robaków w Scourg Barrow.

Dodatkowa informacja Edytuj

Po wyrównaniu skarabeusza z książęcej duszy do Króla Robaków, powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Well done (player's first name). I am sure the prince will be most cooperative. Please accept this (magical item) as a token of my appreciation. In addition, I have decided that it is time for someone outside of Tiber Septim's line to know the truth about the UnderKing. As you know, Tiber Septim was the first emperor of Tamriel. Toward the end of his wars of conquest, he betrayed his Battlemage, Zurin Arctus. When Zurin died, his soul refused to leave his body. Something to do with the mysterious Numidium. Since that time Zurin Arctus has lived on as the Underking. Dobra robota (imię gracza). Jestem pewien, że książę będzie najbardziej spółdzielczy. Proszę, przyjmij ten (magiczny przedmiot) jako dowód mojej wdzięczności. Ponadto, postanowiłem, że nadszedł czas na kogoś poza linii Tibera Septima do poznania prawdy o Nadkrólu. Jak wiecie, Tiber Septim był pierwszym cesarzem Tamriel. Pod koniec jego wojen podboju, zdradził jego Maga Bitewnego Zurina Arctusa. Kiedy Zurin umarł, jego dusza nie chciał opuścić ciała. Coś zrobić z tajemniczym Numidium. Od tego czasu Zurin Arctus mieszka jako Nadkról.
The UnderKing and his agents have been a thorn in my side for centuries. Just remember, should the Underking regain his mortal body, he would surely throw all of Tamriel into conflict. Nadkról i jego agenci byli utrapieniami w moim boku przez wieki. Wystarczy pamiętać, powinno Nadkrólowi odzyskać swoje śmiertelne ciało, to on z pewnością rzuci cały Tamriel w konflikt.

Zdobyta reputacja Edytuj

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Król Robaków +15
Nekromanci +15

(Przynależność sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie są traktowane)

Wrogowie Edytuj

 • Zwierzęta:
  • Szczur
  • Wielki Szczur
  • Niedźwiedź Grizzly
 • Potwory:
  • Centaur
 • Ludzie:
  • Łucznik
  • Barbarzyńca
  • Rycerz
  • Nocny Łowca
  • Łotrzyk
  • Mag Zbrojny
  • Wojownik
 • Orkowie:
  • Szaman Orków
  • Wódz Orków
 • Nieumarli:
  • Upiór
  • Wampir
 • Cel zadania: Jeden Lisz

Uwagi Edytuj

 • The Daggerfall Chronicles odnosi się do tego zadania jako "Soul of a Lich" ("Dusza Lisza").
 • Nie ma limitu czasowego dla tego zadania.

Mapy Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.