FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Lysandus' Revenge – wytrop zdrajcę Cesarstwa.

Szybka solucja Edytuj

 1. Posłuchaj ducha Lysandusa.
 2. Znajdź albo Woodborne lub jego pamiętnik w jego zamku.
 3. Zabij Woodborne'a lub daj jego pamiętnik do odpowiedniej osoby.

Szczegółowa solucja Edytuj

To zadanie jest ostatnim w serii Lysandusa. Po pomyślnym zakończeniu go, zakończeniu połowy pierwotnej misji podany przez cesarza. Wszystko, co nie pozostanie to seria zadań z totemem.

Uzyskanie dostępu do części głównej Woodborne Hall Edytuj

(#1) Zaczynasz w holu wejściowym zamka. Kilka wrogów czeka na powitanie - zabij ich. Aby przejść dalej, musisz dotrzeć na sam szczyt sali. Jeśli masz zaklęcie lewitacji, można kontynuować dalej do następnej części solucji. Jeśli nie możesz lewitować, należy najpierw znaleźć sposób, aby dotrzeć do najwyższego poziomu. Można to zrobić poprzez pociągnięcie czterech dźwigni, żeby skonstuować rampę prowadzącą do góry. Można wyciągnąć te dźwignie w dowolnym momencie – nie muszą być wyciągane w określonej kolejności.

(#2) Aby znaleźć pierwsze dwie dźwignie, idź na południe od wejścia i weź windą w górę.

(#3) Skacz w dół, na pierwszym poziomie i idź na północ od szybu windy. Podążaj korytarzem aż dojdziesz do pokoju z dwoma dźwigniami. Pociągnij lewą i prawą dźwignię, otwierając drzwi do małego pokoju, zawierający dwóch wrogów. Wracaj do windy i przenieś go na najwyższy poziom.

(#4) Z windy idź na zachód obok skrzyżowania i do pokoju na końcu korytarza. Dwaj wrogowie będą w tym pokoju. Po załatwieniu z nich, pociągnij dźwignię w pokoju obok. Wracaj do przedpokoju.

(#5) Od wejścia idź na północ i weź windą w górę. Winda jedzie w górę tak szybko, jak tylko wejdziesz na platformę.

(#6) Skacz z windy na pierwszym poziomie i przejdź na zachód, aż dotrzesz do wroga obok pochodni. Po usunięciu wroga, wyciągnij pochodnię, a sekretne drzwi zostaną otwarte. Wewnątrz tego tajnego pokoju, znajdziesz kolejną dźwignię należy wyciągnąć. Wracaj do windy i pojedź na górę.

(#7) Na najwyższym poziomie, podążaj korytarzem obok skrzyżowania. Na północnej ścianie korytarza jest tajne drzwi naprzeciwko małego pokoju. Otwórz sekretne drzwi i przejdź. Pociągnij dźwignię na końcu korytarza. Wracaj do przedpokoju.

(#8) Teraz gdy rampa jest zbudowana, przejdź na samą górę przedpokoju i wejdź do głównego lochu.

Część główna Edytuj

(#9) Gdy jesteś w głównym lochu, przejdź przez drzwi na końcu korytarza. Podążaj korytarzem i idź na północ poprzez wyładunek, a następnie na górną rampę do drugiego wyładunku.

(#10) Od drugiego wyładunku, przejdź na północ i skręcaj na wschód. Przejdź przez drzwi i idź dalej na północ.

(#11) Podążaj korytarzem dalej na północ obok drzwi i przejdź przez drzwi na końcu korytarza. Prowadź na zachód i przejdź do innego przystanku. Nie musisz wybrać, czy chcesz znaleźć i zabić Pana Woodborne'a lub przejdź do jego pamiętnika.

Odnalezienie Pana Woodborne'a Edytuj

(#12) Jeśli chcesz się dowiedzieć o Pana Woodborne'a, idź na północ do innego wyładunku i skręcaj na wschód. Podążaj korytarzem przez kolejny wyładunek, aż dojdziesz do skrzyżowania. Przejdź obok tego skrzyżowania i na drugim skrzyżowaniu skręcaj na wschód. Przejdź przez drzwi na końcu.

(#13) Podążaj korytarzem na wschód i idź na północ, aż dojdziesz do czterokierunkowego skrzyżowania. Stamtąd idsziesz na północ i na korytarzu. Podążaj korytarzem, aż do skrzyżowania, a następnie skręcaj na północ i idź dalej, aż do korytarza skręcając na zachód.

(#14) Podejdź korytarzem aż dotrzesz do rozwidlenia. Podejmij południowe rozwidlenie i podążaj korytarzem. Wejdź do pierwszego pokoju po prawej stronie i znajdź Pana Woodborne'a, który jest wrogiem klasy rycerskiej.

Pan Woodborne wygląda jak każdy inny rycerz (czasem nawet kobieta rycerz). Kiedy po raz pierwszy go zaatakujesz, rzuca trzy zaklęcia: odbicie czaru, tarcza i leczenie na siebie. Jeśli rzucasz czar, uderz go z wszelkiego rodzaju nieniszaczących zaklęć pierwszy. Bez względu na umiejętności, nie trać magicznego przedmiotu lub użycia zaklęcia w pierwszym ataku, który zadaje obrażenia, ponieważ to po prostu się uzdrawia. Zabija Pana, aby pomścić za śmierć Lysandusa. Kiedy Woodborne jest martwy, zobaczysz sekwencję wideo z informację, że duch Lysandusa ostatecznie spoczywa w pokoju. Wracaj do lochu za wejściem, jeśli nie ustalisz zakotwiczenia przypominające tam.

Odnalezienie Pamiętnika Pana Woodborne'a Edytuj

(#15) Jeśli chcesz dostać dziennik Pana Woodborne'a, przejdź na wschód od wyładunku i poprzez inny wyładunek. Podążaj korytarzem w dół i skręcaj na wschód na skrzyżowaniu. Przejdź przez ten drzwi obok sekretne drzwi, aż do normalnego drzwi. Przejdź przez te drzwi.

A page of Lord Woodborne's diary (Daggerfall)

Strona dziennika Pana Woodborne'a

(#16) Podążaj korytarzem na wschód i uważaj na wrogów, które czekają w pokojach po drodze. Po dotarciu do szybu windy, można zauważyć, że mur blokuje drogę na zachód. Wystarczy wrzucić do szybu i jeździć windą na górę. Jeździć go ponownie, a ścianie zniknie, jednak jeśli się zbyt daleko od wału ściany się pojawi ponownie. W takim przypadku należy skorzystać z windy w górę i w dół. Gdy ściany nie ma, idź do pokoju. Uważaj na dwóch wrogów tam, zazwyczaj mag i mag zbrojny. Wśród niektórych skarbów, znajdziesz stronę z dziennika Pana Woodborne'a, który mówi, co następuje:

Oryginalny Nieoficjalne tłumaczenie
Page 7 Strona 7
...from childhood. I know that Gothryd would not refuse his aid, but I must bide my time to ask. After all, Elysana is still heiress of Wayrest and I am her bethrothed. So it should be that when Eadwyre dies (which he is bound to do, sooner rather than later) I will be king. ...od dzieciństwa. Wiem, że Gothryd nie odmawia mu pomocy, ale muszę przeczekać mój czas, aby zapytać. Przecież Elysansa jest nadal dziedziczką Wayrest i jestem jej narzeczonym. Tak powinno być, że kiedy Eadwyre umiera (które jest on zobowiązany do zrobienia, raczej wcześniej niż później) będę królem.
If it weren't for that bitch queen and her brats, I would and could be patient. Never trust a dark elf the old saying goes, for you cannot read truth in their eyes. If Barenziah has her way, Helseth will be heir and Elysana will be married off to some far-off kingdom. Morgiah is already promised to the heir of Firsthold, but they keep her around to spread the poison against Elysana, and especially, me. Barenziah doesn't trust me, this I can tell. I will deal with her just as I did with Lysandus. The fool should have agreed to support me. Gortwog and his orcs almost saved him. I'll deal with those sub-humans once I sit upon the throne of Wayrest. Jeśli nie to, że królowa suka i jej bachory, bym i może być cierpliwy. Nigdy nie ufaj mrocznemu elfowi mówiące starym przysłowiem, bo nie może odczytać prawdę w ich oczach. Jeśli Barenziah ma swoją drogę, Helseth będzie spadkobiercą i Elysana będzie wyszła za mąż w pewnym dalekim królestwie. Morgiaj już obiecała dziedziczyć Pierwszą Twierdzę, ale utrzyma ją wokół rozprzesztrzniającej truciznie przeciwko Elysanie, a zwłaszcza mnie. Barenziah mi nie ufa, to ja mogę powiedzieć. Zajmę się nią, tak jak ja z Lysandusem. Głupiec powinien zgodzić się na wsparcie mnie. Gortwog i jego orkowie prawie go uratowało. Zajmę się tymi podludziami, kiedyś siedziałem na tronie Wayrest.
First it is important to solidify my power base. I can (almost certainly) rely on Gothryd to support my bid for the throne, if Helseth is made heir. I have a spy network equalling Eadwyre, Gothryd, Akorith-i, or the Emperor. Perhaps the Necromancers and the Underking's networks are more extensive, but I doubt it. The problem is raw physical power. I do not have a standing army. I need the gold to raise... Po pierwsze ważne jest, aby ugruntować moją bazę zasilania. Mogę (prawie na pewno) polegać na Gothrydzie wspierać moją ofertę na tronie, jeśli Helseth jest dziedzicem. Mam szpiegowskie sieci równe Eadwyre'owi, Gothrydowi, Akorith-i lub Cesarza. Może Nekromanci i Underking w sieci są bardziej rozległe, ale wątpię w to. Problem jest surową siłą fizyczną. Nie mam stałej armii. Potrzebuję złota do podniesienia...

Ten dziennik ujawnia, że spiskują przeciwko Królowi Eadwyre'owi z Wayrest. Wracaj do lochu za wejściem, jeśli nie ustawiłeś przywracania kotwicę tam. Weź pamiętnik w stronę kogoś, kto mógłby go użyć przeciwku Panu Woodborne'owi i jego los będzie zamknięty, więc śmierć Lysandusa zostanie pomszczona i będzie również sekwencja wideo z informacją, jego duch został wprowadzony do odpoczynku.

Dawanie strony dziennika do Akorithi nic nie zrobi. Bierze książkę i pali je. Dawanie go do Aubk-i lub Gothryda poważnie obniży reputację i generuje prawnie dużo zabójców. Prezentowanie go Barenziah, Eadwyre'owi lub Helsethowi wynikami w areszcie i wykonano egzekuję na Panie Woodborne. Dawanie go do Medory, Mynisery lub Nulfagi spowoduje Panu Woodborne'owi być zabitym przez magię. Gortwog lub Król Robaków po prostu zachowa książkę szantażując Woodborne'owi. W związku z tym, trzeba dać jej do jednego z tych ludzi: Barenziah, Eadwyre, Helseth, Medora, Mynisera lub Nulfaga. W końcu pan umiera, tak więc dlaczego się nie bawić i zabić go samemu.

Nagrody zadania Edytuj

W zależności od osoby, której dałeś pamiętnika Pana Woodborne'a, zyskasz następujące nagrody:

 • Akorithi: Nic.
 • Aubk-i: 5x jeden Mag Zbrojny co jedną minutę w grze.
 • Barenziah: 10,000-20,000 złota (zniknie jednak, gdy zadanie zostanie zakończone).
 • Eadwyre: 10,000-20,000 złota (zniknie jednak, gdy zadanie zostanie zakończone).
 • Gortwog: Powinna być losowa ilość złota, ale w rzeczywistości nic nie dajesz.
 • Gothryd: 5x jeden Mag Zbrojny co jedną minutę w grze.
 • Helseth: 10,000-20,000 złota (zniknie jednak, gdy zadanie zostanie zakończone).
 • Król Robaków: Powinna być losowa ilość złota, ale w rzeczywistości nic nie dajesz.
 • Medora: Nic.
 • Mynisera: Nic.
 • Nulfaga: Nic.

Zdobyta/utrata reputacji Edytuj

Jeśli dasz dziennik do Akorithi, nie będziesz zyskał lub stracił żadnej reputacji.

Jeśli dasz dziennik albo do Medory, Mynisery lub Nulfagi:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Isle of Balfiera
+25
Medora Direnni
+25
Stowarzyszone frakcje Balfiery
+12
Nulfaga
+25

Jeśli dasz dziennik albo do Barenziah, Eadwyre lub Helsetha:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Wayrest
+50
Eadwyre
+50
Stowarzyszone frakcje Wayrest
+25

Jeśli dasz dziennik albo do Gortwoga lub Króla Robaków:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Orsinium
+20
Gortwog
+20
Stowarzyszone frakcje Orsinium
+10
Król Robaków
+20
Nekromanci
+20

Jeśli dasz dziennik albo do Aubk-i lub Gothryda:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Daggerfall
-40
Gothryd
-40
Stowarzyszone frakcje Daggerfall
-20
Wayrest
-40
Eadwyre
-40
Stowarzyszone frakcje Wayrest
-20
Reputacja w Daggerfall
-50

Wrogowie Edytuj

 • Zwierzęta:
  • Szczur
  • Wielki Szczur
  • Niedźwiedź Grizzly
 • Potwory:
  • Centaur
 • Ludzie:
  • Łucznik
  • Barbarzyńca
  • Rycerz
  • Nocny Łowca
  • Łotrzyk
  • Mag Zbrojny
  • Wojownik
 • Orkowie:
  • Szaman Orków
  • Wódz Orków
 • Nieumarli:
  • Upiór
  • Wampir

Uwagi Edytuj

 • Nagrodę otrzymasz od Barenziah, Eadwyre'a lub Helsetha zniknie, gdy zadanie jest przekroczone z powodu przeoczenia.
 • Jest przeznaczony dla Gortwoga lub Króla Robaków, aby dać losową ilość złota jeśli przyniesiesz pamiętnik do jednego z nich, ale w rzeczywistości nic nie dostaniesz.
  • Nie ma innej łatki, które rozwiązuje powyższe dwie kwestie w pliku zadania. Można go znaleźć tutaj.
 • Rozpoczęcie zadania z Totemem jest uruchamiany z wnętrza tego zadania, ale nie przed wszystkimi trzema drugoplanowymi Wątku Głównego (znalezienie listu cesarza pomagając Królowi Robaków uzyskiwać duszę Lisza i pomszczenia śmierci Lysandusa) zostały zakończone pomyślnie. Stąd, jest to teoretycznie możliwe, aby zabić Pana Woodborne'a i dostać nagrodę za przekazanie dziennika w przypadku któregokolwiek z dwóch innych drugoplanowych nie została jeszcze zakończona.

Mapy Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.