FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Mantella Revealed (ang. Wyjawiona Mantella) - zadanie z wątku głównego w grze The Elder Scrolls II: Daggerfall, polegające na odnalezieniu informacji o Mantelli.

Szybka solucja Edytuj

  1. Otrzymaj kilka notatek o Mantelli i je przeczytaj.

Szczegółowa solucja Edytuj

Opowieści i wskazówki Edytuj

Po wykonaniu zadania Orcish Treaty, możesz otrzymać anonimowy list, jeśli masz wystarczająco dobrą reputację u niektórych frakcji (możesz w zasadzie otrzymać kilka wiadomości od różnych grup, jeśli jesteś naprawdę lubiany). Pisma te zawierają trochę informacji o Totemie Tibera Septima i Numidium oraz o tym, jak Tiber Septim wykorzystał olbrzymiego mosiężnego golema do utworzenia swojego cesarstwa ponad cztery wieki wcześniej. Osoba, która posiada Totem kontroluje Numidium, a wraz z nim los Tamriel.

Podobnie, niektórzy z tych osób, bądź frakcji ujawnią informacje o Mantelli. Mantella jest ogromnym, zielonym klejnotem, które niegdyś służyło za "serce", bądź też źródło zasilania, Numidium. Stworzenie jej kosztowało maga bitewnego Tibera Sepima jego własne "serce". Sam Totem jest bezwartościowy; Mantellę trzeba umieścić w ciele Numidium, by je aktywować.

"Przyjaciele" Edytuj

Poniższa lista zawiera frakcje, wraz z minimalną wymaganą reputacją, po osiągnięciu której dana frakcja wyśle ci list:

Frakcja/Osoba Wymagana reputacja List
Dark Plotters 50 punktów reputacji lub więcej List 1
Prince Lhotun 20 punktów reputacji lub więcej List 1
Dowolny klan wampirów 10 punktów reputacji lub więcej List 1 & List 2
Gortwog 25 punktów reputacji lub więcej List 1
The Underking 15 punktów reputacji lub więcej List 2
Queen Aubk-i 25 punktów reputacji lub więcej List 2
Thieves Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 2
The King of Worms 15 punktów reputacji lub więcej List 3
Princess Elysana 25 punktów reputacji lub więcej List 3
Dowolny Sabat czarownic 25 punktów reputacji lub więcej List 3
Mages Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 3

WAŻNE:
Z powodu błędu, większość z tych frakcji bądź osób wymienionych w powyższej tabeli nie wyśle ci listu, bez względu na ilość reputacji, jaki u nich posiadasz. Zachowanie te jest prawdopodobnie spowodowane niezdolnością silnika gry do poprawnego rozmieszczenia danych reputacji. Ostatecznie tylko trzy frakcje bądź osoby wyślą ci swoje listy (zakładając, że masz u nich wystarczającą ilość reputacji). Są one przedstawione w poniższej tabeli:

Frakcja/Osoba Wymagana reputacja List
Gortwog 25 punktów reputacji lub więcej List 1
Thieves Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 2
Mages Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 3

Listy, które możesz otrzymać Edytuj

List 1

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (imię gracza),
You have probably not heard the fairy tale of Numidium, but you need to.
The legend dates back to the earliest parts of the third era.
Numidium was supposed to be a giant so big his hands could knock the moons from the sky. I do not recall from the stories whether Numidium was supposed to be good or bad, but the legends used to scare me as a child.
The legends are, in fact, true. There was a Numidium, and, if situations continue, he will come again. The Totem of Tiber Septim is used to control Numidium. However, legend has it that great Numidium lost his Mantellan heart, whatever that is, in the final with Tiber Septim's Battlemage. Until his heart is found, the Totem is useless.
A Friend
Drogi (imię gracza),
Pewnie nie słyszałeś bajki o Numidium, ale musisz.

Legenda pochodzi z najwcześniejszych części trzeciej ery.

Numidium miało być gigantem tak wielkim, że jego ręce mogły ściągnąć z nieba księżyce. Nie pamiętam z owych historii, czy Numidium było dobre, czy złe, lecz legendy te przerażały mnie w młodości.

Legendy okazały się prawdziwe. Istniało Numidium i, jeśli sytuacja się rozwinie, przybędzie z powrotem. Do sterowania Numidium korzysta się z totemu Tibera Septima. Aczkolwiek, według legendy Numidium utraciło swoje mantellańskie serce, czymkolwiek by nie było, w finale z magiem bitewnym Tibera Septima. Dopóki serce nie zostanie odnalezione, totem będzie bezużyteczny.

Przyjaciel

List 2

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (imię gracza),
Numidium was Tiber Septim's secret weapon in his bid for supreme power: a thousand foot tall automaton, a golem or an atronach of sorts powered by a gem called the Mantella. The Mantella was infused with the life force of TIber Septim's Imperial Battlemage, and with it, Septim crushed all who stood in his way. After the complete and total defeat of all his opponents, Septim began using Numidium to crush the neutral royal families of Tamriel so that he could enthrone only persons he knew to be loyal. His Imperial Battlemage was furious at this use of his creation, and fought to reclaim the Mantella. In the ensuing battle, both the created and the creator were vanquished: the heart they shared blown out of this reality into the netherworld they call Aetherius. Numidium's body was scattered throughout Tamriel and the Imperial Battlemage, without his life force, went into a semi-slumber in a subterranean vault. In the centuries that followed, the Emperor's elite soldiers, for generation after generation, collected the pieces of the Numidium and became known as the Blades. Tiber Septim's Imperial Battlemage became known as the Underking, and set his forces out to find the Mantella.
Be warned, therefore. Those who search for the Totem of Tiber Septim are searching for the mechanism the first Emperor of Tamriel used to control Numidium. Should Numidium return, he or she who holds the Totem will control Tamriel's fate.
A Friend

Drogi (imię gracza),
Numidium było tajną bronią Tibera Septima w jego wyścigu po największą moc: jakimś automatem, golemem, czy też atronachem o tysiącu stóp wysokości, zasilanym klejnotem zwanym Mantellą. W Mantellę została wlana siła życiowa cesarskiego maga bitewnego Tibera Septima, a wraz z nim, Septim miażdżył każdego, kto stanął mu na drodze. Po całkowitej i ostatecznej klęsce wszystkich jego przeciwników, Septim rozpoczął używanie Numidium do zmiażdżenia neutralnych rodzin królewskich Tamriel, aby mógł posadzić na tronie jedynie osoby, o których lojalności wiedział. Jego cesarski mag bitewny był wściekły z takiego wykorzystania jego dzieła i walczył o odzyskanie Mantelli. W wynikłej bitwie, zarówno twór jak i twórca zostali unicestwieni: serce, które dzielili zostało wysłane z tej rzeczywistości do zaświatów zwanych Aetheriusem. Ciało Numidium rozproszyło się po całej Tamriel, a cesarski mag bitewny, bez swojej siły życiowej, zapadł w półsen w podziemnej krypcie. W ciągu następnych wieków, elitarni żołnierze cesarza, z pokolenia na pokolenie, zbierali fragmenty Numidium i znani zostali jako Ostrza. Cesarski mag bitewny Tibera Septima stał się znany jako Podziemny Król i wysłał swoje siły, by odnaleźć Mantellę.

W związku z tym strzeż się. Ci, którzy szukają totemu Tibera Septima, szukają mechanizmu, którego użył pierwszy cesarz do kontrolowania Numidium. Gdyby Numidium powróciło, osoba która posiądzie totem, będzie kontrolować losy Tamriel.

Przyjaciel

List 3

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (imię gracza),
I must tell you about the Totem of Tiber Septim, which all covet. You must know the truth about what you are asked.
The Totem was crafted by the original Imperial Battlemage of Tamriel, by orders of Tiber Septim. It is essentially a means of controlling a gargantuan creature called the Numidium. Without it, the Numidium would simply not function. The Imperial Battlemage placed a seal on the Totem so that anyone not of Septim lineage or possessing a special supernatural affinity, such as himself, would be instantly killed if they attempted to use it. The Totem, with the rest of Numidum, was lost during the epic battle between the Imperial Battlemage and his own creation.
A Friend
Drogi (imię gracza),
Muszę Ci powiedzieć o totemie Tibera Septima, którego wszyscy pożądają. Musisz znać prawdę stojącą za tym, o co Cię proszą.

Totem został stworzony przez oryginalnego cesarskiego maga bitewnego Tamriel, z rozkazu Tibera Septima. Jest to niezbędny środek potrzebny do kontroli olbrzymiego stwora zwanego Numidium. Bez niego Numidium zwyczajnie nie mogłoby funkcjonować. Cesarski mag bitewny umieścił na totemie pieczęć, dzięki której każdy, kto nie pochodzi z linii Septimów, ani nie posiada nadnaturalnego pokrewieństwa, tak jak on sam, zostanie natychmiast zgładzony przy próbie użycia go. Totem, wraz z resztą Numidium, został utracony w trakcie epickiej bitwy pomiędzy cesarskim magiem bitewnym a jego własnym tworem.

Przyjaciel

Uwagi Edytuj

  • Tak naprawdę nie jest to zadanie, ale zapewnia przydatne informacje o totemie i wymiarze Mantellan Crux (Mantellańska Zagadka).
  • Po otrzymaniu któregokolwiek z listów, można wyruszyć na opcjonalne zadanie Elysana's Betrayal.
  • Zadanie zakończy się po ukończeniu ostatniego zadania w wątku głównym w przypadku, w którym nigdy nie zdobyłeś wymaganej reputacji do otrzymania któregokolwiek listu.

Błędy Edytuj

  • Większość wymienionych frakcji bądź osób nie wyśle ci listu, bez względu na wysokość reputacji z nimi.
    • DFQFIX może to naprawić. Jako, że nie dało się zmusić pozostałych frakcji do wysłania listu, frakcja The Merchants została dodana do listy; możesz teraz otrzymać od nich list 1, jeśli twoja reputacja u nich przekracza 50.

Dodatkowy dialog Edytuj

Kiedy otrzymasz list, jego przyjście zostanie ogłoszone jedną z następujących kwestii:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You approached by a young page who smiles in recognition and does not ask your name before he hands you a letter addressed to you. To all of your questions, he merely responds with a blank look and a smile. Podchodzi do ciebie młody paź, który uśmiecha się rozpoznając cię i nie pyta cię o imię, po czym wręcza ci list zaadresowany do ciebie. Na wszystkie twoje pytanie odpowiada zaledwie pustym spojrzeniem i uśmiechem.
A letter is pressed into your hand. You spin to see who gave it to you. You catch a glimpse of livery that vanishes into the crowd. W twoją rękę wciśnięty zostaje list. Obracasz się, by zobaczyć, kto ci go dał. Ledwie spostrzegasz kogoś, kto znika w tłumie.
A page steps forward saying "Letter for you (imię gracza)," and hands you a note. Paź występuje mówiąc "List dla ciebie, (imię gracza)," i wręcza ci liścik.
A courier steps up to you with a letter in hand. "I was told to give this letter to someone fitting your description," says the courier. As you take it, the courier turns and walks quickly away. Podchodzi do ciebie kurier z listem w dłoni. "Kazano mi dać ten list komuś, kogo opis pasuje do ciebie," mówi kurier. Kiedy go przyjmujesz, kurier odwraca się i szybko odchodzi.
Reaching into you pack for something to eat, you spy a note. It wasn't there before. Sięgając do plecaka szukając czegoś do jedzenia, dostrzegasz liścik. Nie było go tu wcześniej.
A redfaced courier startles you with a cry of "Letter for (imię gracza)! Hey that must be you. Here, take this. Gotta go. Other deliveries to be made. Kurier o czerwonej twarzy zaskakuje cię z krzykiem "List dla kogoś imieniem (imię gracza)! Hej, to musisz być ty. Proszę, weź go. Muszę iść. Mam jeszcze inne przesyłki.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.