FANDOM


Mantella Revealed (ang. Mantella objawiona) - zadanie polegające na odnalezieniu informacji o Mantelli.

Szybka solucja Edytuj

  1. Otrzymaj kilka notatek o Mantelli i je przeczytaj.

Szczegółowa solucja Edytuj

Opowieści i wskazówki Edytuj

Po wykonaniu zadania Orcish Treaty, możesz otrzymać anonimowy list, jeśli masz wystarczająco dobrą reputację u niektórych frakcji (możesz w zasadzie otrzymać kilka wiadomości od różnych grup, jeśli jesteś naprawdę lubiany). Pisma te zawierają trochę informacji o Totemie Tibera Septima i Numidium oraz o tym, jak Tiber Septim wykorzystał olbrzymiego mosiężnego golema do utworzenia swojego cesarstwa ponad cztery wieki wcześniej. Osoba, która posiada Totem kontroluje Numidium, a wraz z nim los Tamriel.

Podobnie, niektórzy z tych osób, bądź frakcji ujawnią informacje o Mantelli. Mantella jest ogromnym, zielonym klejnotem, które niegdyś służyło za serce, bądź też źródło zasilania, Numidium. Stworzenie jej kosztowało maga bitewnego Tibera Sepima jego własne serce. Sam Totem jest bezwartościowy; Mantellę trzeba umieścić w ciele Numidium, by je aktywować.

„Przyjaciele” Edytuj

Poniższa lista zawiera frakcje, wraz z minimalną wymaganą reputacją, po osiągnięciu której dana frakcja wyśle ci list:

Frakcja/Osoba Wymagana reputacja List
Dark Plotters 50 punktów reputacji lub więcej List 1
Prince Lhotun 20 punktów reputacji lub więcej List 1
Dowolny klan wampirów 10 punktów reputacji lub więcej List 1 & List 2
Gortwog 25 punktów reputacji lub więcej List 1
The Underking 15 punktów reputacji lub więcej List 2
Queen Aubk-i 25 punktów reputacji lub więcej List 2
Thieves Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 2
The King of Worms 15 punktów reputacji lub więcej List 3
Princess Elysana 25 punktów reputacji lub więcej List 3
Dowolny Sabat czarownic 25 punktów reputacji lub więcej List 3
Mages Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 3

WAŻNE:
Z powodu błędu, większość z tych frakcji bądź osób wymienionych w powyższej tabeli nie wyśle ci listu, bez względu na ilość reputacji, jaki u nich posiadasz. Zachowanie te jest prawdopodobnie spowodowane niezdolnością silnika gry do poprawnego rozmieszczenia danych reputacji. Ostatecznie tylko trzy frakcje bądź osoby wyślą ci swoje listy (zakładając, że masz u nich wystarczającą ilość reputacji). Są one przedstawione w poniższej tabeli:

Frakcja/Osoba Wymagana reputacja List
Gortwog 25 punktów reputacji lub więcej List 1
Thieves Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 2
Mages Guild 50 punktów reputacji lub więcej List 3

Listy, które możesz otrzymać Edytuj

List 1

Dear (imię gracza),
You have probably not heard the fairy tale of Numidium, but you need to.
The legend dates back to the earliest parts of the third era.
Numidium was supposed to be a giant so big his hands could knock the moons from the sky. I do not recall from the stories whether Numidium was supposed to be good or bad, but the legends used to scare me as a child.
The legends are, in fact, true. There was a Numidium, and, if situations continue, he will come again. The Totem of Tiber Septim is used to control Numidium. However, legend has it that great Numidium lost his Mantellan heart, whatever that is, in the final with Tiber Septim's Battlemage. Until his heart is found, the Totem is useless.
A Friend

Drogi (imię gracza),
Pewnie nie słyszałeś baśni o Numidium, ale teraz musisz.
Legenda pochodzi z najwcześniejszych lat trzeciej ery.
Numidium miało być gigantem tak wielkim, że jego ręce mogły powalić księżyce z nieba. Nie mogę sobie przypomnieć czy w tych historiach Numidium miało być dobre, czy złe, lecz te legendy za dziecka napawały mnie strachem.
Legendy okazują się faktycznie prawdziwe. Numidium istniało i, jeśli nastała sytuacja się rozwinie, wróci ponownie. Totem Tibera Septima jest używany do sterowania Numidium. Aczkolwiek, legenda powiada, że Numidium utraciło swoje mantellańskie serce, czymkolwiek by to nie było, w swym starciu z magiem bitewnym Tibera Septima. Dopóki serce nie zostanie odnalezione, Totem jest bezużyteczny.
Przyjaciel

List 2

Dear (imię gracza),
Numidium was Tiber Septim's secret weapon in his bid for supreme power: a thousand foot tall automaton, a golem or an atronach of sorts powered by a gem called the Mantella. The Mantella was infused with the life force of Tiber Septim's Imperial Battlemage, and with it, Septim crushed all who stood in his way. After the complete and total defeat of all his opponents, Septim began using Numidium to crush the neutral royal families of Tamriel so that he could enthrone only persons he knew to be loyal. His Imperial Battlemage was furious at this use of his creation, and fought to reclaim the Mantella. In the ensuing battle, both the created and the creator were vanquished: the heart they shared blown out of this reality into the netherworld they call Aetherius. Numidium's body was scattered throughout Tamriel and the Imperial Battlemage, without his life force, went into a semi-slumber in a subterranean vault. In the centuries that followed, the Emperor's elite soldiers, for generation after generation, collected the pieces of the Numidium and became known as the Blades. Tiber Septim's Imperial Battlemage became known as the Underking, and set his forces out to find the Mantella.
Be warned, therefore. Those who search for the Totem of Tiber Septim are searching for the mechanism the first Emperor of Tamriel used to control Numidium. Should Numidium return, he or she who holds the Totem will control Tamriel's fate.
A Friend

Drogi (imię gracza),
Numidium było tajną bronią Tibera Septima w jego przetargu po najwyższą władzę: tysiącstopowym automatonem, golemem, czy też atronachem jakiegoś rodzaju, zasilanym klejnotem zwanym Mantellą. Mantella została napełniona siłą życiową cesarskiego maga bitewnego Tibera Septima, a wraz z nim, Septim miażdżył każdego, kto stanął mu na drodze. Po całkowitej i ostatecznej klęsce wszystkich jego przeciwników, Septim rozpoczął używać Numidium by miażdżyć neutralne rodziny królewskie Tamriel, aby mógł posadzić na tronie jedynie osoby, które wiedział byłyby mu lojalne. Jego cesarski mag bitewny był wściekły z takiego wykorzystania jego dzieła i walczył o odzyskanie Mantelli. W wynikłej bitwie, zarówno twórca jak i potwór zostali unicestwieni: serce, które dzielili zostało wystrzelone z tej rzeczywistości do zaświatów, które zwą Aetheriusem. Ciało Numidium rozproszyło się po całym Tamriel, a cesarski mag bitewny, bez swojej siły życiowej, zapadł w półsen w podziemnej krypcie. W ciągu wieków, które nastąpiły, elitarni żołnierze cesarza znani dziś jako Ostrza, z pokolenia na pokolenie, zbierali fragmenty Numidium. Cesarski mag bitewny Tibera Septima stał się znany jako Podziemny Król i wysłał swoje siły, by odnaleźć Mantellę.
Strzeż się więc. Ci, którzy szukają totemu Tibera Septima, szukają mechanizmu, którego pierwszy cesarz użył do kontrolowania Numidium. Jeśliby Numidium powróciło, on lub ona która posiądzie totem, będzie kontrolować losy Tamriel.
Przyjaciel

List 3

Dear (imię gracza),
I must tell you about the Totem of Tiber Septim, which all covet. You must know the truth about what you are asked.
The Totem was crafted by the original Imperial Battlemage of Tamriel, by orders of Tiber Septim. It is essentially a means of controlling a gargantuan creature called the Numidium. Without it, the Numidium would simply not function. The Imperial Battlemage placed a seal on the Totem so that anyone not of Septim lineage or possessing a special supernatural affinity, such as himself, would be instantly killed if they attempted to use it. The Totem, with the rest of Numidum, was lost during the epic battle between the Imperial Battlemage and his own creation.
A Friend

Drogi (imię gracza),
muszę Ci opowiedzieć o totemie Tibera Septima, pożądany przez wszystkich. Musisz znać prawdę stojącą za tym, o co Cię proszą.
Totem został stworzony przez oryginalnego cesarskiego maga bitewnego Tamriel, z rozkazu Tibera Septima. Jest to esencjalnie środek potrzebny do kontroli olbrzymiego potwora zwanego Numidium. Bez niego Numidium zwyczajnie nie mogłoby funkcjonować. Cesarski mag bitewny umieścił na totemie pieczęć, dzięki której każdy, kto nie pochodzi z linii Septimów, ani nie posiada powiązania z nadprzyrodzonym, tak jak on sam, zostanie natychmiast zgładzony jeśliby spróbował go użyć. Ten totem, wraz z resztą Numidium, został utracony w trakcie fantastycznej bitwy pomiędzy cesarskim magiem bitewnym a jego własnym potworem.
Przyjaciel

Uwagi Edytuj

  • Tak naprawdę nie jest to zadanie, ale zapewnia przydatne informacje o totemie i wymiarze Mantellan Crux (Mantellańska Zagadka).
  • Po otrzymaniu któregokolwiek z listów, można wyruszyć na opcjonalne zadanie Elysana's Betrayal.
  • Zadanie zakończy się po ukończeniu ostatniego zadania w wątku głównym w przypadku, w którym nigdy nie zdobyłeś wymaganej reputacji do otrzymania któregokolwiek listu.

Błędy Edytuj

  • Większość wymienionych frakcji bądź osób nie wyśle ci listu, bez względu na wysokość reputacji z nimi.
    • DFQFIX może to naprawić. Jako, że nie dało się zmusić pozostałych frakcji do wysłania listu, frakcja The Merchants została dodana do listy; możesz teraz otrzymać od nich list 1, jeśli twoja reputacja u nich przekracza 50.

Dodatkowy dialog Edytuj

Kiedy otrzymasz list, jego przyjście zostanie ogłoszone jedną z następujących kwestii:

You approached by a young page who smiles in recognition and does not ask your name before he hands you a letter addressed to you. To all of your questions, he merely responds with a blank look and a smile.
A letter is pressed into your hand. You spin to see who gave it to you. You catch a glimpse of livery that vanishes into the crowd.
A page steps forward saying "Letter for you (imię gracza)," and hands you a note.
A courier steps up to you with a letter in hand. "I was told to give this letter to someone fitting your description," says the courier. As you take it, the courier turns and walks quickly away.
Reaching into you pack for something to eat, you spy a note. It wasn't there before.
A redfaced courier startles you with a cry of "Letter for (imię gracza)! Hey that must be you. Here, take this. Gotta go. Other deliveries to be made.

Podchodzi do ciebie młody paź, który uśmiecha się w uznaniu i nawet nie pyta cię o imię, nim nie wręczy ci listu zaadresowanego do ciebie. Na wszystkie twoje pytanie odpowiada zaledwie pustymi spojrzeniem i uśmiechem.
W twoją rękę wciśnięty zostaje list. Obracasz się, by zobaczyć, kto ci go dał. Łapiesz w przelocie cień gońca, który znika w tłumie.
Paź przystępuje do ciebie mówiąc „List dla ciebie, (imię gracza),” i wręcza ci liścik.
Podchodzi do ciebie kurier z listem w dłoni. „Kazano mi dać ten list komuś, pasującemu twojemu opisowi,” mówi kurier. Gdy go przyjmujesz, kurier odwraca się i szybko odchodzi.
Sięgając do plecaka szukając czegoś do jedzenia, dostrzegasz liścik. Nie było go tu wcześniej.
Zarumieniony kurier zaskakuje cię krzykiem „List dla (imię gracza)! Hej, to musisz być ty. Proszę, weź go. Muszę uciekać. Inne przesyłki do doręczenia.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.