FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Missing Prince - Lhotun chce odnaleźć swojego zaginionego brata.

Szybka solucja Edytuj

  1. Porozmawiaj z Księciem Lhotun w Zamku Sentinel po otrzymaniu jego listu. Poprosi Cię, aby dowiedzieć się, co się stało z jego starszym bratem.
  2. Czekaj wokół Sentinel przez kilka dni pytając o plotki, a otrzymasz wiadomość od agenta Nadkróla.
  3. Spotkaj się z agentem, który skieruje Cię do lochu w okolicy.
  4. Odwiedź loch i odkryj akt zgonu, który zawiera umierające słowa zaginionego księcia.
  5. Wybierz, kto da list.

Szczegółowa solucja Edytuj

Gdy osiągniesz poziom 5, może pojawić się list. List jest od Księcia Lhotun z Sentinel i czyta...

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(player's name), (imię gracza),
Greetings and salutations. I hope your trip was uneventful. They say that you are keenly interested in the haunting of Daggerfall. My father and King Lysandus were somewhat close. Should you come visit me, I might be able to shed some light upon recent events involving Lysandus. Pozdrowienia i pozdrawiam. Mam nadzieję, że wyjazd był spokojny. Mówią, że są żywo zainteresowani nawiedzeniem Daggerfalla. Mój ojciec i król Lysandusa byli nieco blisko. Jeżeli przyjdziesz mnie odwiedzić, może być w stanie rzucić światło na ostatnich wydarzeniach związanych z Lysandusem.
Prince Lhotun,

Castle Sentinel

Książę Lhotun,

Zamek Sentinel

Idź do pałacu w stolicy regionu Sentinel i szukaj Lhotuna w holu wejściowym do prawej.

Książę Lhotun powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Welcome to Sentinel, (player's first name). I guess you must have received my letter. I know some things about Lysandus and why he might be haunting Daggerfall, but before I tell you, you have to promise to do something for me first. Is that all right? Witaj w Wartowni, (imię gracza). Chyba musisz otrzymać mój list. Znam kilka rzeczy o Lysandusie, a dlaczego może być nawiedzonym Daggerfallu, ale zanim powiem Ci, musisz obiecać coś zrobić dla mnie pierwszy. To wszystko prawda?

Zaakceputj zadanie, a Lhotun powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You will? Thank (random god). You see, I used to to have an older brother, ten or eleven years older than me, named (prince's name). Whenever I ask what happened to him, I'm told a different story. Some say he got sick and died, some say he was kidnapped by the Underking. I want to know the truth. If you can find some proof of what really happened to him, I'll tell you all I know about King Lysandus. Naprawdę? Dziękuję (losowy bóg). Widzisz, kiedyś mieć starszego brata, dziesięć lub jedenaście lat starszy ode mnie, o imieniu (imię księcia). Gdy pytam, co się z nim stało, powiedziano mi inną historię. Niektórzy mówią, że zachorował i umarł, niektórzy mówią, że został porwany przez Nadkróla. Chcę znać prawdę. Jeśli znajdziesz jakiś dowód tego, co naprawdę się z nim stało, powiem Ci wszystko, co wiem o Królu Lysandusie.

Gromadzenie informacji Edytuj

Zapytaj wokół miasta o zaginionym księciu, aby usłyszeć kilka teorii na temat jego śmierci. Możesz także dowiedzieć się ciekawych informacji o swoim życiu osobistym. Po pierwsze, był nie tylko księciem, aby nigdy nie przyjął publicznego pogrzebu. Po drugie, był bardziej uczonym niż wojownik, cecha, która używano do irytowania jego ojca króla. Poza tymi dwoma faktami wskazującymi, dowiesz się niczego przydatnego o księciu.

Dokonywanie przełomu Edytuj

Po kilku dniach, otrzymasz list czytając:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (player's first name), Drogi (imię gracza),
If you are interested in learning the truth, about prince (prince's name), meet me at (tavern) in (town) of Sentinel.

(unsigned)

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem prawdy, o księciu (imię księcia), spotkaj mnie w (tawerna) w (miasto) w Sentinel.

(niepodpisany)

Idź do górnego poziomu punktu spotkania, aby znaleźć kontakt, kto powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(player's name)? Shh. I would prefer that nobody sees me talking with you. It has come to our attention that the Underking is being wrongly accused of abducting prince (prince's name). Before you judge, check into (dungeon). I'll mark it on your map. Who am I? Just call me a loyal servant. Now move away before anyone gets suspicious. Go on, scram. (imię gracza)? Cicho. Wolałbym, żeby nikt nie widział mnie rozmawiając z Tobą. Dotarło do nas informacja, że Nadkról jest niesłusznie oskarżony o porwanie księcia (imię księcia). Przed osądzeniem, sprawdź w (loch). Będę zaznaczyć go na mapie. Kim jestem? Mów mi wierny sługa. Teraz odejdź, zanim ktokolwiek dostaje podejrzany. Idź stąd.

Znalezienie dowodu Edytuj

Lochem masz kierowany do zawsze będzie albo Zamek Faallem lub Forteca Fhojum. Reszta jest średnim lochem poszukiwawczym. Gdy znajdziesz kawałek pergaminu na ziemi w lochu, odbierz to, aby otrzymać "Akt Zgonu", w którym czytamy:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
23 Morning Star 3E 400

(dungeon's name)

23 Gwiazda Poranna 3E 400

(nazwa lochu)

Two days I was sealed within this crypt without food or water. I do not know whether hunger or poor health or one of the creatures who share this dank hole with me will kill me first -- I only know that I will soon be dead, and not even my bones with remain. My hope is that in the years that come, this letter will be read and the sad story of (prince's name), Prince of Sentinel will be told. Dwa dni byłem zamknięty w tej krypcie bez jedzenia i wody. Nie wiem, czy głód, czy słabe zdrowie, czy jedna z istot, które podzielają ten wilgotny otwór o mnie zabije mnie pierwsze - wiem tylko, że wkrótce będę martwy, a nawet moje kości się pozostają. Mam nadzieję, że w latach, które przychodzą, to list zostanie odczytany i smutna historia (imię księcia), Księcia Sentinelu będzie mówił.
I am fifteen years old at the time of this writing, and have been plagued with bad health for most of my life, to the frustration of my hearty parents. The finest healers and apothecaries in western Tamriel have labored over my every cough and fever, but while they could save my life time and time again, they could not improve my sickly constitution. In retrospect, I received little real affection from the king and queen, embarrassed as they were about begetting such a cripple as the heir of the kingdom. I cannot say I missed the love; I received much attention from the doctors, priests, and herbalists constantly at court. Certainly I was not to be the sort of warrior that King Cameron was, but one of my dearest friends, a priest of Stendarr said that I might be the first scholar-king in the history of Sentinel. Mam piętnaście lat w chwili pisania tego tekstu i borykał się ze złym stanem zdrowia przez większość mojego życia, do frustracji moich obfitych rodziców. Najlepsi uzdrowiciele i aptekarze w zachodnim Tamriel pracowali nad każdym moim kaszlem i gorączką, ale jednocześnie mogli zaoszczędzić swój czas życia i czasu, nie poprawić chorowitego organizmu. Z perspektywy czasu, dostałem trochę prawdziwego uczucia od króla i królowej, zakłopotany jak byli o spłodzeniu takiego kalekę jako spadkobiercy królestwa. Nie mogę powiedzieć, że brakowało miłości; otrzymałem wiele uwag od lekarzy, księży i zielarzy cały czas na dworze. Oczywiście, że nie miałem być rodzajem wojownika, że król Cameron był, ale jeden z moich najdroższych przyjaciół, kapłan Stendarr powiedział, że mogę być pierwszym naukowcem-królem w historii Sentinelu.
My younger sister Aubk-i was the true favorite of my parents: athletic, beautiful, and charming. It is hard to think of an uncomplimentary word for her. I am resigned to my imminent death, and yet, I would like to see her once again. For six years, Aubk-i and I were the only children of Sentinel. Eight years ago, the queen had a boy child and named him Greklith, after the ancient Redguard word for Strong King. Few speak that tongue any longer, but all the scholars and nobles of Hammerfell understood. And Greklith is a strong boy indeed -- I have never so much as seen him cough. The Queen's next child, born only a year after Greklith, had an even more ominous birthname -- Lhotun. Second Boy. Perhaps had I been less sheltered, more suspicious by nature, I might have read into these nominations. Lhotun and Greklith are common enough names in our family, I reasoned. Now I know that even then, I was disinherited -- even if it was not official yet. Moja młodsza siostra Aubk-i była prawdziwą ulubienicą moich rodziców: atletyczna, piękna i urocza. Trudno myśleć o niepochlebne słowa o niej. Jestem zrezygnowany do mojej rychłej śmierci, a jednak chciałbym zobaczyć ją po raz kolejny. Przez sześć lat Aubk-i i ja byliśmy jedynymi synami Sentinelu. Osiem lat temu, królowa miała chłopczyka i dał mu na imię Greklith po starożytnym słowem z Redguard jako Silny Król. Niewiele mówi się, że język już dłużej, ale wszyscy uczeni i szlachty Hammerfell rozumieją. I Greklith jest silnym chłopcem rzeczywiście -- Nigdy nie tak dużo, jak widać go kaszel. Kolejne dziecko Królowej urodzony zaledwie rok po Greklith, miał jeszcze bardzie złowieszcze imię -- Lhotun. Drugi chłopiec. Może gdybym był mniej osłonięty, bardziej podejrzliwy z natury, mógłbym czytać w tych nominacjach. Lhotun i Greklith są dość często nazywanymi w naszej rodzinie, uzasadniłem. Teraz wiem, że nawet wtedy byłem wydziedziczony -- nawet jeśli to nie było jeszcze oficjalne.
For several months before Lhotun's birth and over three years afterward, I was in the throes of a very serious fever. The doctors despaired of me, but somehow and very, very gradually, I recovered. For the first time, and the last, I read an expression on my father, the King's face that was not indifference. It was disgust. Na kilka miesięcy przed narodzinami Lhotuna i przez trzy lata później byłem pogrążony w bardzo poważną gorączkę. Lekarze zrozpaczeni mnie, ale jakoś i bardzo, bardzo powoli, odzyskałem. Po raz pierwszy i ostatni czytałem wypowiedzi na mojego ojca, twarzy króla, która nie była obojętnością. To było obrzydzenie.
That was a fortnight ago. Three nights ago, I was seized by men I had never seen while I was having a walk. My nursemaid stood by watching placidly as I was gagged and tied and thrown roughly into a sack. I do not know how long they rode with me, but I was eventually left here. When I finally freed myself from my bonds, I found that I was alone. My wanders have gotten me nowhere. This place is filled with undead creatures that prevent me from finding any exit. To było dwa tygodnie temu. Trzy noce temu, byłem zajęty przez mężczyznę, nigdy nie widziałem, a ja chodziłem na spacer. Moja niańka stała, obserwując spokojnie jak byłem zakneblowany i związany, i wrzucony mniej więcej do worka. Nie wiem, jak długo jechali ze mną, ale w końcu zostało tutaj w lewo. Kiedy w końcu się uwolnił od moich obligacji, okazało się, że byłem sam. Moi włóczykije nie zdobyli mnie nigdzie. To miejsce jest pełen nieumarłych, którzy uniemożliwiają mi znalezienia żadnego wyjścia.
I have no hope left, but no fear either. A few regrets. Perhaps had I studied magic instead of history and science I could free myself of this place. One of my tutors told the story of the Underking, how he had placed his lifeforce in the body of a powerful being and had thus conquered all Tamriel long, long ago. Had I only had the strength of a more powerful body like that. Nie mam już nadziei, ale nie strach, albo. Kilka ubolewa. Być może gdybym uczyłem magii zamiast historii i nauki, mogę uwolnić się od tego miejsca. Jeden z moich nauczycieli powiedział historię Nadkróla, jak on położył siły witalne w organizmie silnego bytu i że w ten sposób przejęto cały Tamriel dawno, dawno temu. Gdybym tylko miał siłę na mocniejszym ciele podobnego.
But I did not study magic. I studied history, so I leave this letter -- not to avenge myself, but as an historic document. Ale nie uczyłem się magii. Uczyłem historię, więc zostawiam ten list -- nie zemścić się, ale jako historyczny dokument.

Opuść loch i dostarcz wiadomość do Lhotuna na zamku, który udzieli odpowiedzi:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
This what I most feared. Poor (prince's name). As I promised, here's what I've heard about Lysandus. I don't know how much of this is secret, but I trust you. Lysandus was in love with his court sorceress, a noblewoman named Medora Direnni, and during the war with us, his queen found out. They say that while her husband was gone, Queen Mynisera banished Medora from the court. My sister Aubk-i is queen now, part of the treaty to insure peace, but Mynisera still resides at Castle Daggerfall as the dowager Queen mother. To co mi najbardziej się obawiano. Ubogi (imię księcia). Tak jak obiecałem, oto co słyszłem o Lysandusie. Nie wiem, ile z tego jest tajemnicą, ale mogę Ci zaufać. Lysandus był zakochany w swoim dworze czarodziejkę, szlachciankę o imieniu Medora Direnni, a podczas wojny z nami, jego królowa okazała się. Mówią, że podczas, gdy jej mąż zniknął, królowa Mynisera wygnała Medorę z dworu. Moja siostra Aubk-i jest teraz królową, część traktatu, aby zapewnić pokój, ale Mynisera nadal przebywa w Zamku Daggerfall jako matka wdowy matka wdowy królowej.
I don't know where Medora went, but I know she has an enormous castle somewhere on the Isle of Balfiera. But I also heard there is some kind of curse on her, and she can never leave. I don't know if that helps you, but that's all I know. Again, thank you for (prince's name)'s letter. Just knowing what happened will ease my heart somewhat. Please take this (magic item) as a token of my appreciation. Nie wiem, gdzie Medora poszła, ale wiem, że ma ogromny zamek gdzieś na Wyspie Balfiera. Ale słyszałem też jakiś rodzaj klątwy na nią, a ona nigdy nie może opuścić. Nie wiem, czy to pomoże, ale to wszystko, co wiem. Jeszcze raz dziękuję za list (imię księcia). Wystarczy wiedzieć, co się stało łagodząc moje serce nieco. Proszę wziąć to (magiczny przedmiot) jako dowód mojej wdzięczności.

Zdobyta/Utrata reputacji Edytuj

Jeśli dasz akt zgonu do Lhotuna, zadanie będzie traktowane jako zaliczone i zyskasz reputację według tabeli poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Sentinel +15
Książę Lhotun +15
Stowarzyszone frakcje +7
Nadkról i jego agenci +25

Jeśli dasz akt zgonu do zarówno Akorithi, Greklitha lub Lord Vhoseka, zadanie będzie traktowane jako niezaliczone i stracisz reputację według tabeli poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Sentinel -20
Królowa Akorithi -20
Stowarzyszone frakcje -10

(Przynależność sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie są traktowane)

Ponadto, Twoja regionalna reputacja w Sentinelu będzie również zmniejszona o 20 punktów.

Uwagi Edytuj

  • Książka, W Strażnicy zapadła noc mówi o agencie wynajętego przez (wtedy Króla) Lhotuna do ukarania osoby odpowiedzialnej za porwanie jego brata. Chociaż Daggerfall daje starszemu bracie losową nazwę, książka w Morrowind/Oblivion/Skyrim nazywa go "Arthago".
  • Tam nie ma limitu czasowego dla tego zadania.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.