FANDOM


Morgiah's Wedding (ang. Ślub Morgiah) - zadanie z głównego wątku od księżnej Morgiah.

Szybka solucja Edytuj

 1. Otrzymaj zaproszenie od Morgiah.
 2. Udaj się do Castle Wayrest i pomów z księżniczką.
 3. Dostarcz list Mannimarco w Scourg Barrow w Dragontail Mountains.
 4. Dostarcz odpowiedź do Morgiah przed upływem miesiąca od pierwszej rozmowy z nią.

Szczegółowa solucja Edytuj

List Morgiah Edytuj

Po osiągnięciu 3 poziomu postaci otrzymasz list zawierający następującą wiadomość:

Dear (imię gracza),

My eyes and ears abroad say that you are interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should a queen. You really should come visit me in Castle Wayrest. I have some most interesting tidbits that I am sure you would enjoy hearing.

--Morgiah
Princess of Wayrest

Drogi (imię gracza),

Moje oczy i uszy zza granicy mówią, że interesuje Cię los pewnego listu. Żaden cesarz nie powinien być tak nieostrożny, ani żadna królowa. Powninieneś więc odwiedzić mnie w Zamku Wayrest. Posiadam parę wyjątkowo interesujących informacji, o których jestem pewna chciałbyś usłyszeć.

--Morgiah
Księżna Wayrest

Ciężkie układy Edytuj

Udaj się do miasta Wayrest. Znajdź Castle Wayrest, którego tereny zajmują znaczną część północnej części miasta. Wejdź do środka i pomów z Morgiah w sali tronowej, by usłyszeć jej ofertę:

You're trying to track down that letter of the Emperor's, yes? There are very few scandals in the Bay of which I am totally ignorant. I could give you some information, but nothing is without a price, that I know well. I need a champion who does fear the fire of Oblivion. Are you interested?

Próbujesz namierzyć ten list Cesarza, nieprawdaż? Niewiele jest skandali w Zatoce, które uciekają mojej uwadzę. Mogłabym udzielić ci paru informacji, ale nie ma rzeczy darmowych, co sama dobrze wiem. Potrzebuję czempiona, który lęka się ognia Otchłani. Jesteś zainteresowany?

Zgódź się na jej warunki, a Morgiah kontynuuje:

(Przysięga), that is a relief to me. Do not ask any questions -- get this letter to a certain high level sorcerer at the Necromancers' crypt, Scourg Barrow in the Dragontail Mountains. Avoid the rift. If you see it, you have gone too far.

They will not be expecting you and will not wait for any introductions. The necromancers feel that death is a reward for the living, not a punishment. Once you have delivered the letter, they would feel no need to guarantee your safety. It is their way. I need the letter delivered and a response from King of Worms in my hand one month from now at the absolute latest. The risks are very high, (imię gracza), please do not fail.

(Przysięga), jest to dla mnie ulgą. Nie zadawaj żadnych pytań -- zabierz ten list do pewnego wysoko postawionego czarownika w krypcie nekromantów, Kurhanie Biczowania w Górach Smoczego Ogona. Unikaj rowu. Jeśli go zobaczysz, jesteś za daleko od celu.

Nie będą się ciebie spodziewać i nie będą czekać, aż się przedstawisz. Nekromanci rozumują, że śmierć jest nagrodą dla żyjących, nie karą. Kiedy dostarczysz już list, nie będą czuć potrzeby gwarantowania twojego bezpieczeństwa. Taki jest ich zwyczaj. Potrzebuję mieć list dostarczony oraz odpowiedź od Króla Robaków w moich rękach w miesiąc od teraz i to jest całkowicie ostateczny termin. Ryzyko jest bardzo wysokie, (imię gracza), proszę, nie zawiedź mnie.

Jeśli odrzucisz zadanie, nie będziesz już mógł kontynuować głównego wątku, a Morgiah odpowie:

Pity. I will find someone else to help me. But who will you find to help you, I wonder.

Szkoda. Znajdę kogoś innego do pomocy. Lecz zastanawia mnie, kogo znajdziesz, kto pomoże tobie.

Jak powiedziała Morgiah, musisz wrócić w ciągu miesiąca; daje ci to limit czasu na wykonanie zadania równy 30 dniom. Jej list trzeba dostarczyć do Mannimarco, przywódcy niesławnych nekromantów, którego treść brzmi:

King of Worms,

I agree to your terms. I will give you my first and you will exert your influence on the King of Firsthold on Sumerset Isle. Only you can let him speak with his dead son. For that, he would even marry Nulfaga!

-- M

Królu Robaków,

zgadzam się na Twoje warunki. Dam ci swojego pierwszego, a Ty wywrzesz swój wpływ na królu Pierwszej Twierdzy na Wyspie Summerset. Tylko Ty możesz pozwolić mu pomówić z jego zmarłym synem. Za to poślubiłby nawet Nulfagę!

-- M

Przygotuj się jeśli musisz, a następnie udaj się do Scourg Barrow w Dragontail Mountains.

Odnalezienie Króla Robaków Edytuj

Loch Scourg Barrow wygląda jak mały zamek w dziczy. Wejście jest położone przy północnej ścianie centralnego budynku. Lista wrogów, na których można natrafić w lochu znajduje się poniżej w dziale Wrogowie.

 1. Po wejściu, otwórz drugi grób po swojej lewej stronie i zejdź w dół.
 2. Podążaj korytarzem i przejdź przez pierwsze drzwi do pokoju z ośmioma drzwiami, a następnie przejdź przez pierwsze drzwi po lewej.
 3. Idź tym korytarzem do skrzyżowania w kształcie litery T.
 4. Idź w lewo i w dół do jaskini. Podążaj tym przejściem i skręć w prawo przy pierwszej możliwości.
 5. Skręć w lewo przy pierwszej okazji i otwórz zamknięte drzwi do Mannimarco.
 6. W tym pomieszczeniu znajdują się 2 Ancient Lich, 1 Vampire Ancient, tancerki i różne inne postacie niezależne

Nie obawiaj się potężnych wrogów; nie zaatakują cię bez powodu. Podejdź do podwyższenia i daj list Mannimarco. Odpowie:

Very good. If you are not rewarded with death by the loyal servants of the Barrow, give this note to Princess Morgiah please.

Bardzo dobrze. Jeśli nie zostaniesz wynagrodzony w postaci śmierci z rąk wiernych sług Kurhanu, przekaż ten liścik księżnej Morgiah, proszę.

Król Robaków przekazuje ci krótki list odpowiadający, który musisz zabrać z powrotem do Morgiah, a jego treść brzmi:

Princess,

Done.

--King of Worms

Księżno,

Zgoda.

--Król Robaków

Opuść loch zaklęciem Recall, Levitate lub wespnij się na górę (jedynie po północnej ścianie pierwszego spadku można się wspiąć). Alternatywnie, aktywuj pobliską tapetę; zapewni ci tymczasowy efekt lewitacji. Wróć do Castle Wayrest.

Nagroda Edytuj

Dostarcz list z odpowiedzią Morgiah, a odpowie:

It's done! I'll be queen of Firsthold! Although I'm sure the engagement will be quite lengthy. Now, I promised you information about the Emperor's letter.

The letter you seek is in the hands of Gortwog, the Warlord of the Orcs. He bought it from the thieves guild of Daggerfall after one of their number stole it from Queen Aubk-i.

I confess I don't know why the Emperor sent it to Aubk-i. The girl is innocent to a fault, and everyone knows that Gothryd is not the loyal empire toady that Lysandus was. Of course my own family...well enough of this boring court gossip.

If you really want to find this letter, you should get in good with Mynisera, the former Queen of Daggerfall, and Queen Mother to Gothryd. I wouldn't directly approach her. Start with someone of lower station.

Stało się! Będę królową Pierwszej Twierdzy! Choć pewna jestem, że zaręczyny trochę potrwają. A teraz, obiecałam ci informacje o liście Cesarza.

List, którego szukasz jest w rękach Gortwoga, watażki orków. Kupił go od gildii złodziei z Daggerfall po tym, jak jeden z jej członków ukradł go królowej Aubk-i.

Przyznam, że nie wiem dlaczego cesarz wysłał go Aubk-i. Dziewczyna jest niewinna do cna, a każdy wie, że Gothryd nie jest wiernym lizusem cesarstwa, jak był Lysandus. Oczywiście moja własna rodzina... cóż, dość już tych nudnych dwornych plotek.

Jeżeli naprawdę chcesz odnaleźć ten list, powinieneś zbliżyć się do Mynisery, byłej królowej Daggerfall i królowej-matki Gothryda. Nie podchodziłabym do niej bezpośrednio. Zacznij od kogoś niższego rzędu.

Morgiah nagrodzi cię losowym przedmotem.

Zdobyta/utracona reputacja Edytuj

W przypadku, gdy dostarczysz oba listy z powodzeniem, można zyskać reputację zgodnie z tabelą poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Wayrest +10
Princess Morgiah +10
Powiązane frakcje +5
The King of Worms i The Necromancers +10

(Przynależności sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie są brane pod uwagę)

Wrogowie Edytuj

Krypta:

Uwagi Edytuj

 • Jakiś czas po ukończeniu zadania, jeśli twoja reputacja u Morgiah będzie większa niż 10 kurier dostarczy ci zaproszenie na ślub Morgiah. Aczkolwiek zaproszenie pojawia się tylko w oknie dialogowym z kurierem i nie znajduje się w grze, ani ślub nie bierze w niej miejsca.
 • Według The Daggerfall Chronicles (s. 195) zadanie miało mieć jakiś wpływ na wątek następnej odsłony serii, lecz gra The Elder Scrolls III: Morrowind jedynie wzmiankuje o ślubie w jednej z książek Bunt w Pierwszej Twierdzy.
 • The Daggerfall Chronicles (s. 195) opisuje, że Morgiah pisząc do Mannimarco oferując jej swego „pierwszego” wbrew pierwszemu skojarzeniu nie ma na myśli swego pierworodnego.

Dodatkowy dialog Edytuj

Po przyjęciu zadania, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu ich o any news:

 • If it weren't for Morgiah's reputation, Wayrest would embrace her brother.
 • How could we crown the brother of a manipulative witch like Princess Morgiah?

 • Gdyby nie reputacja Morgiah, Wayrest uznałoby jej brata.
 • Jak moglibyśmy ukoronować brata manipulacyjnej wiedźmy, jak księżna Morgiah?

Jeśli zadanie zakończy się niepowodzeniem, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu ich o any news:

 • Princess Morgiah's mood has worsened. And no one has as bad a temper as she.
 • I suppose it is time that Princess Morgiah married. But who would want her?

 • Nastrój księżnej Morgiah się pogorszył. A nikt nie ma tak złego temperamentu jak ona.
 • Zakładam, że czas najwyższy dla księżnej Morgiah na zamążpójście. Ale kto by ją chciał?

Jeśli zadanie zakończy się powodzeniem, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu ich o any news:

 • Princess Morgiah is engaged to the King of Firsthold. A miracle of (losowy bóg) indeed.
 • What could've possessed the King of Firsthold to propose marriage to Morgiah?
 • Morgiah has a three year engagement! Royals are a strange lot.

 • Księżna Morgiah zaręczyła się z królem Pierwszej Twierdzy. Cuda daje (Losowy bóg), naprawdę.
 • Co opętało króla Pierwszej Twierdzy, by oświadczyć się Morgiah?
 • Morgiah ma trwające trzy lata oświadczyny! Szlachta jest dziwną zgrają.

Mapy Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.