FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Mynisera's Letters - zadanie polegające na przemyceniu listów z Daggerfall.

Szybka solucja Edytuj

 1. Uzyskaj list od królowej Aubk-i.
 2. Odwiedź ją na Zamku Daggerfall i dowiedz się, co chce.
 3. Idź do Zamku Necromoghan i otrzymaj listy.
 4. Wracaj z listami do Aubk-i.
 5. Upewnij się, by przestrzegać limitu czasu.

Szczegółowa solucja Edytuj

Spotkanie z królową Edytuj

Kilka dni po zgłoszeniu do Aubk-i pod warunkiem Nulfagi, otrzymasz list od kuriera. List czyta:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (player's name),
I need your assistance once more. Your valor and discretion were invaluable when last you served me in the matter with Nulfaga. Please meet with me at Castle Daggerfall when next you pass through.
Aubk-i
Queen of Daggerfall
Drogi (imię gracza),
Potrzebuję ponownie Twojej pomocy. Twoje męstwo i dyskrecja były bezcenne, gdy ostatni służył mi w tej sprawie z Nulfagą. Proszę się ze mną spotkać w zamku Dagerfall, kiedy przejdziesz obok.
Aubk-i
Królowa Daggerfallu

Idź do Zamku Daggerfall i porozmawiaj z Aubk-i, która powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(Player's name), I do not know even how to broach this subject. I need you to promise me on your ancestor's honor that you will do what you can to help me and never breath of what I say or what you see to anyone else anywhere. Will you so swear? (Imię gracza), nie wiem nawet, jak poruszyć ten temat. Chcę, żebyś mi obiecał, na cześć swojego przodka, że zrobisz to, co możesz mi pomóc i nigdy powiewa z tego, co mówię i co widzisz, aby ktokolwiek inny wszędzie. Czy tak przysięgam?

Zgódź się zachować tajemnicę królowej, a ona kontynuuje:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I will trust you then, (player's name). The matter concerns my mother-in-law, the dowager queen of Daggerfall and widow of Lysandus, Mynisera. As mistress of the household finances, I have noticed that she has been paying for the upkeep of a fortress called Castle Necromoghan complete with a large platoon of soldiers. A short while ago, she disappeared with a wrapped parcel of papers and came back days later with empty hands. She has recently left again with another parcel of letters and my spies have verified that she has gone to Castle Necromoghan. You will have to trust that my suspicion of her activities is justifiable, for I am not in a position to offer proof. What I need for you to do is go to Castle Necromoghan and find that parcel of letters or any other information about her activities there. Mynisera will be returning in (time limit) days. You cannot have any more time than that, I fear. Good luck. Zaufam wtedy, (imię gracza). Sprawa dotyczy mojej teściowej, królowej-wdowy z Daggerfall i wdowie po Lysandusie, Myniserze. Jako kochanka finansowa gospodarstwa domowego, że płaci za utrzymanie twierdzy o nazwie Zamek Necromoghan zbudowanej z dużego plutonu żołnierzy. Krótkiej chwili temu zniknęła z owiniętej paczki dokumentów i dni później wróciła z pustymi rękoma. Niedawno opuściła kolejną z inną paczką listów i moi szpiedzy sprawdzili, że poszła do Zamku Necromoghan. Musisz wierzyć, że moje podejrzenia jej działalności jest zasadne, gdyż nie jestem w stanie zaoferować dowód. Co potrzebuję, aby zrobić to udać się do Zamku Necromoghan i okaże się, że paczka listów lub wszelkie inne informacje o jej działalności tutaj. Mynisera powróci w (limit czasu) dni. Nie można mieć więcej czasu niż to, boję się. Powodzenia.

Opuść zamek i udaj się do zamku Necromoghan w regionie Daggerfall.

Znalezienie listów Edytuj

Zamek Necromoghan zawiera nieumarłe potwory, takie jak wilkołaki i wampiry. Na wyższych poziomach możesz napotkać na starożytnych wampirach, które są śmiertelne bez pewnego rodzaju ochrony przed czarami uderzającymi. Istnieje kilka możliwych lokalizacji dla listów:

Lokalizacje 1 i 2 Edytuj

(#1) Od wejścia do lochu, podążaj korytarzem na południe i przejdź przez drzwi.

(#2) Kontynuuj podążając przejściem do góry, aż dojdziesz do końca i wyjdź przez drzwi na wschodzie.

(#3) Skręć w prawo i udaj się na wschodni korytarz, aż dojdziesz do dużego pokoju z sześioma mniejszymi pokojami. Tam są kilka stosów skarbów w tym pokoju, z których jeden będzie zamknąć drzwi do obszaru przy dotknięciu. Aby otworzyć drzwi, pociągnij dźwignię przy drzwiach do pokoju południowo-zachodniego, która jest jedną z możliwych lokalizacji dla listów.

(#4) Jeśli listy nie są w małym pokoju, opuść większy pokój, prowadź w dół korytarza i dalej na zachód obok drzwi. Skręć na północ i wejdź do pokoju po prawej, aby wybrać inną możliwą lokalizację.

Lokalizacja 3 Edytuj

(#5) Prowadź na wschód od wejścia do lochów i przejdź przez drzwi przed Tobą. Skocz lub lewituj nad studnią na podłodze i kontynuuj, aż dojdziesz do skrzyżowania w czterech kierunkach.

(#6) Idź dalej w prosto obok skrzyżowania, aż dotrzesz do ściany. Spójrz na suficie nad stosem kości znajdź otwór. Wspinaj się po ścianie lub lewituj przez otwór do osiągnięcia innej możliwej lokalizacji.

Lokalizacje 4, 5 i 6 Edytuj

Necromoghan skull pit (Daggerfall)

Aktywacja tej czaszki zapewni dostęp do szóstej możliwej lokalizacji dla listów.

(#7) Udaj się przez drzwi na schód od otworu prowadzącego do trzeciego miejsca. Skręć w lewo, kiedy dojdziesz do korytarza z pni drzew, a stępnie korytarzem na wschód. Nastąpi otwarcie w suficie i na jednej w podłodze zaraz za nim. Lewituj przez otwór w dachu i kontynuuj na wschód przez drzwi. Skręć na południe, a następnie na wschód, aż osiągniesz na dół z czaszką na ścianie (nie spadają na dół, jak będzie wyczerpywać swoją magię). Aktywuj czaszkę i wracaj do trzeciej lokalizacji.

(#8) Na tyłach tego krótkiego korytarza jest otwór w suficie. Wspinaj lub lewituj przez otwór, który zabierze Cię do pokoju z urządzeniem tortury i dwoma drzwiami. Przejdź przez drzwi na zachodzie, aby znaleźć czwartą możliwą lokalizację.

Otwórz południowe drzwi i skręcaj w lewo po skokach na boksie. Kontynuuj na wschód, aż dotrzesz do pokoju na końcu korytarza. Wejdź do pokoju i patrz w obszarze szafy, aby znaleźć piątą możliwą lokalizację.

(#9) Wracaj przez korytarz i udaj się na północ na trójdrożnym skrzyżowaniu. Przejdź przez drzwi na końcu tego korytarza i skręcaj na zachód. Podążaj tym korytarzem na południe i przejdź przez drzwi na końcu.

(#10) Znajdziesz się w dużym pokoju z rampą prowadząca w dół. Przejdź przez drzwi w dolnej części rampy, aby znaleźć klapę, która może być otwierane tylko przez uruchomienie czaszki z dołu. Opuść się na dół, by znaleźć drzwi do małego pokoju. Wejdź do pokoju, aby osiągnąć możliwie szóstą i ostatnią lokalizację listów.

Zakończenie zadania Edytuj

Przeczytaj listy Mynisery, które mówią:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(first page)
... been from thee too long, my heart doth ...
(second page)
... she doth suspect you cuckold her ... and I worship and adore all parts of thee bur thy hollow crown and thy hollow wedding ring, tose two empty circles that trap and bring thee pain ... an I be so vain to be Lysandus' Medora evermore ... body and sip nectar form thy hand ... love m ... forever ...
(fourth page)
...rcs. But they did assume the worse of the settlement, even after all the stallion orcs had been killed and the stro ... (for mare orcs are seldom weaker than stallion orcs in an ... only old and sick remained in the rude cam ... who could speak base Cyrodil ... ied and begged for mercy for the children, bur Prince Klaius said that the children would grow strong and hearty and and only an unwise leader would show mercy to the subhumans. He gave his men leave to make sport with killing children, and they were all murdered in ways that I cannot pen. I witnessed it, my lady, and though I beg your pardon, your father did geat evil th ... the shame of mine that I didn't say no ... shame to all ...
(fifth page)
...shall abandon mine responsibilities. You and... together. The rest of the world be damned. Let me put this...Betony behind. I shall crush them at Cryngaine. During...dead. No one will suspect that a king would give up...

Wracaj do Aubk-i na Zamku Daggerfall, która powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
How very sad. To be honest, this is not what I expected the letters to contain. Poor Mynisera. Everyone at court knows that her husband, the late King Lysandus, preferred the face and form of another woman of her, but she still attempts to hide all evidence of it. Her loyalty to Lysandus is almost as great as his foolish loyalty to the emperor. Jak bardzo smutne. Szczerze mówiąc, nie jest to, czego się spodziewałam listów do zawierania. Biedna Mynisera. Każdy na dworze wie, że jej mąż, późniejszy Król Lysandus preferował oblicze i postać innej kobiety z nią, ale ona wciąż próbuje ukryć wszystkie dowody z nim. Jej lojalność wobec Lysandusa jest prawie tak wielki jak jego głupiej lojalności wobec cesarza.
And those poor little children. How dreadful the butchery of the innocents. We know of the barbarism of the orcs, but surely they did not deserve that. Hardly surprising that Mynisera did not want it known that her father was responsible for such a grotesque enterprise. Well, I thank you, (player's name), for your valor and discretion. Please accept this small token of my esteem, not as a payment but as a gift. May (random god) bless thee. I te biedne dzieci. Jak straszna rzeź niewiniątek. Wiemy o barbarzyństwie Orków, ale na pewno nie zasłużyli na to. Nic dziwnego, że Mynisera nie chce to wiadomo, że jej ojciec był odpowiedzialny za takie groteskowe przedsiębiorstwo. Dobrze, dziękuję, (imię gracza), za męstwo i dyskrecję. Proszę przyjąć ten mały wyraz mojego szacunku, a nie jako zapłatę, ale jako dar. Niech (losowy bóg) błogosławi Ci.

Aubk-i potem nagrodzi Cię z losową ilością złota.

Wrogowie Edytuj

 • Zwierzęta
  • Rat
  • Giant Bat
  • Spider
 • Ludzie
  • Nightblade
 • Likantropy
  • Werewolf
 • Nieumarli
  • Skeleton Warrior
  • Ghost
  • Mummy
  • Weaith
  • Vampire
  • Vampire Ancient

Uwagi Edytuj

 • To zadanie nie jest wymagane, mimo to dostarcza informacje na temat fabuły.
 • Mynisera nie będzie obecna na Zamku Daggerfall na czas poszukiwań, począwszy od momentu uzyskania listu od królowej Aubk-i.
 • Ze względu na sposób współpracy tego zadania z zadaniem Mynisery, mając dwa zadania uruchomione jednocześnie może pewne trudności. Aby uniknąć utraty reputacji z Aubk-i, zaleca się, aby wykonać to zadanie przed rozpoczęciem zadania Cyndassy.

Mapy Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.