Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


The Emperor's Courier - Znajdź kuriera Cesarza i dowiedz się co się stało z listem.

Szybka solucja[edytuj | edytuj kod]

  1. Porozmawiaj z Myniserą na Zamku Daggerfalla po Cyndassie, która powiedziała, co się stało z listem.
  2. Znajdź rycerzy agentów Smoka.
  3. Uzyskaj nazwę i miejsce pobytu kurierki od agenta.
  4. Spotkaj się z kurierką i porozmawiaj o liście.
  5. Zgłoś się do Mynisery.

Szczegółowa solucja[edytuj | edytuj kod]

Po zabiciu wilkołaka brata Cyndassy w wilkołaka za nią informuje, że kurier cesarza wręczył jej list, który został skierowany do królowej Daggerfallu. Jednak, gdy królowa Aubk-i otworzyła to, odkryła, że został skierowany do Mynisery, nie ona. Aubk-i zapewniła sprzątaczce, że da list do Mynisery osobiście, ale to nigdy nie nastąpiło. Może królowa matka Mynisera wie, co zrobić z tym wszystkim, można zdecydować się na spłatę jej wizytę, aby zobaczyć, co ma do powiedzenia.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Hello (player's name). I have heard much about you. Now you come to me with a very interesting tale of deception. So Cyndassa the maid says that Aubk-i opened a letter from the emperor addressed to me. I can tell you (player's name), that she never delivered such a letter to me Witaj (imię gracza). Słyszałam wiele o Tobie. Teraz przychodzą do mnie z bardzo ciekawej opowieści o oszustwie. Więc sprzątaczka Cyndassa twierdzi, że Aubk-i otworzyła list od cesarza skierowane do mnie. Mogę powiedzieć (imię gracza), że nigdy nie wydał takiego listu do mnie.
I would like you to investigate this further, (player's name). It could be dangerous to poke into the affairs of Aubk-i without enraging King Gothryd, even though he is my own son.
Are you willing?
Chciałabym, abyś zbadał sprawę, (imię gracza). To może być niebezpieczne kłucie w sprawy Aubk-i bez rozwścieczenia króla Gothryda mimo, że jest moim synem.
Czy jesteś gotów?

Twoja decyzja jest szybka – należy zaakceptować, jeśli chcesz, aby rozwiązać tą zagadkę, który cesarz wyśle rozwiązanie.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Good. I have long had my suspicions about Aubk-i's loyalty to the emperor. She is a daughter of the late King Cameron, who ruled Hammerfell from his citadel in Sentinel. Dobrze. I już dawno miałam swoje podejrzenia o lojalności Aubk-i do cesarza. Ona jest córką zmarłego króla Camerona, który rządził Hammerfellem z jego cytadeli w Sentinelu.
My husband King Lysandus, Stendarr rest his soul, died at Cryngaine, as did King Cameron. Lysandus' body was not recovered, so he has a monument erected there rather than a true tomb. Ah...my mind wanders. Mój mąż król Lysandus, Stendarr świeci nad jego duszą, zmarł w Cryngaine, tak jak król Cameron. Ciało Lysandusa nie został odzyskany, więc ma pomnik wzniesiony tam, a nie prawdziwy grób. Och… mój umysł błądzi.
The emperor uses (courier's name) as his messenger in Daggerfall. He could be anywhere in the region delivering missives. However, (the courier) is a member of the Knights of the Dragon. Go to (some place) in (some town) and ask for (someone). He may know where to find (the courier). Try to find out why a letter addressed to me was delivered to Aubk-i. Cesarz wykorzystuje (imię kuriera) jak swojego posłańca w Daggerfall. Może być wszędzie w regionie dostarczającej listy. Jednak (kurier) jest członiek Rycerzy Smoka. Idź do (jakieś miejsce), w (niektóre miasta) i poprosić o (kogoś). Może wiesz, gdzie znajdziesz (kurier). Spróbuj dowiedzieć się, dlaczego list zaadresowany do mnie została dostarczona do Aubk-i.

Cóż, w końcu możliwa wskazówka. Królowa daje również pierścień utożsamiająca się do Rycerzy Smoka przedstawiając, będzie wysyłany do kontaktu i kuriera, po znalezieniu jej. Sygnet jest zdobiony z herbem Daggerfalla i osobistym herbem Lysandusa.

Królowe wydają się raczej speszone zapytaniem o liście

Przed wyjazdem, można podjąć decyzję na pytanie królowej Aubk-i o liście, a przyzna, że został skradziony z niej tego samego dnia co dostała go. Prosi, aby przynieść jej list w przypadku, gdy uważają, że jest tak, że może dać go w końcu do Mynisery. Na razie Twoim głównym celem jest znalezienie cesarskiego kuriera. Po krótkiej podróży, można dotrzeć do miasta i lokalizacji przedstawiciela.

Dowiedz się o miejscu pobytu kuriera z dyspozytorem

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I am (Knights of the Dragon dispatcher's name) I would not normally tell anyone who is not a Knight of the Dragon where to find (the courier). However, I am loyal to Queen Mynisera. I also know that (the courier) disemboweled the last person that tried to ambush her. In (around 9 or so) days she is due to be at (some palace) in (in some town). Try her there. Jestem (nazwa dyspozytora Rycerzy Smoka), zazwyczaj nie mówię nikomu, który nie jest Rycerzem Smoka, gdzie szukać (kurier). Jednak jestem wierny królowej Mynisery. Wiem też, że (kurier) wypatroszył ostatnią osobę, którą próbowała jej zasadzkę. W ciągu (około 9 lub tak) dni, ona jest ze względu na przebycie na (niektóre pałace) w (w jakimś mieście). Spróbuj ją tam.

Wdzięczni, że sygnet był wystarczający do uzyskania żądanych informacji, nadal ostrożnie do miasta wymienionego przez rycerza czekającego na kuriera. Dotrzesz do miasta kilka dni wcześniej, ale podejmiesz decyzję o sprawdzeniu pałacu tylko w przypadku, że jest wcześnie. Nie znajdziesz jej, czy ktoś, kto ma informacje więc o jej książce do pobliskiej karczmy i czarów praktycznej na kilka dni, od czasu do czasu sprawdzając pałac, aby upewnić się, że nie tęsknię za nią. Podczas pobytu będzie odwiedzane przez niektórych nieprzyjaznych bandytów, które są po życiu. Na ciele jednego z nich znajdziesz kilka niepodpisanych rozkazu zabicia, zanim można ukończyć śledztwa, najwyraźniej już wszedł na czyjejś palcach.

Kurier Cesarza

Kurierowi wreszcie przybywając dzień wcześniej rycerz powiedziała, że. Można zbliżyć się do niej ostrożnie, nie chcąc zostać wypatroszony jeszcze.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Ho! You should be warned that I am a Knight of the Dragon in the service of the Emperor himself. If this is some ruse to ambush me, you will surely not live to regret it. Ho! Musisz być ostrzeżony, że jestem Rycerzem Smoka w służbie samego Cesarza. Jeśli jest to jakiś wybieg do zasadzki na mnie, to na pewno nie pożałował go.
Hmmm. Yes, I am (the courier). This signet ring proves that you are indeed in the service of Mynisera. Some time ago I delivered a letter from the Emperor addressed to the Queen of Daggerfall. If I am not mistaken, Aubk-i is Queen of Daggerfall, not Mynisera. Tell Mynisera that I take my duties quite seriously. I would never knowingly deliver a missive to the wrong party. Queen Aubk-i gave me this (piece of jewelry) in gratitude. Show it to Mynisera so that she may know I am a loyal servant and faithful to my Order. Hmmm. Tak, jestem (kurier). Ten sygnet dowodzi, że rzeczywiście jesteś w służbie Mynisery. Jakiś czas temu wydała list od cesarza skierowane do królowej Daggerfalla. Jeśli się nie mylę, Aubk-i jest królową Daggerfalla, a nie Mynisera. Powiedz Myniserze, że biorę swoje obowiązki bardzo poważnie. Nigdy nie będę świadomie dostarczył list do niewłaściwej strony. Królowa Aubk-i dała mi te (ozdoby) w podzięce. Pokaż ją Myniserze tak, że może ona wie, że jestem wierna słudze i wierna do mojego zakonu.

Hmm… dość ciekawe, wydaje się, że kiedy list został napisany, Mynisera była królową (i Lysandus królem). W tym czasie nadszedł list w Daggerfallu, Aubk-i była królową i Gothryd był królem (mówiono o złym systemie pocztowym). Kurier najwyraźniej czy jej praca doskonale jako cesarza nie przewidział śmierci Lysandusa i Aubk-i wstąpiła jako królowa. Zapakuj biżuterię, kurier dała Ci bezpieczne spakowanie i rozpocznij podróż powrotną do zamku Daggerfall i Mynisery. Po zwykłej monotonnej drodze można dotrzeć do zamku i Królowej Matki.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Ah! Now it makes sense. Uriel Septim addressed the message to the Queen of Daggerfall. When he sent it, I was queen. By the time it arrived, my dear Lysandus was dead and Aubk-i was queen. We must find out what was in that letter. I have never trusted Aubk-i. Ah! Teraz to ma sens. Uriel Septim skierował wiadomości do królowej Daggerfall. Kiedy wysłał to, byłam królową. W tym czasie przybył, mój drogi Lysandusie, był martwy i Aubk-i była królową. Musimy dowiedzieć się, co było na tej liście. Nigdy nie ufałam Aubk-i.
Yesterday I received a letter from Princess Morgiah of Wayrest claiming to know something of the emperor's letter. Now there is a family that seethes under the rule of the Emperor. Return to me if you find out who has the emperor's letter. Wczoraj otrzymaam list od księżniczki Morgiah z Wayrest zastrzegając, że dowiedziała się czegoś o liście cesarza. Teraz nie ma rodziny, która kipi pod panowaniem cesarza. Wracaj do mnie, jeśli okaże się, kto ma list cesarza.
For now, you have proven yourself to me (player's name). Keep the (piece of jewelry) as a token of my gratitude. I have no desire to own anything of Aubk-i's anymore. Do dziś, okazało się do mnie (imię gracza). Zachowaj (część biżuterii) jako dowód mojej wdzięczności. Nie mam ochoty do władania niczego Aubk-i już więcej.

Chociaż nie zostały jeszcze odzyskany list, to bez wątpienia jeden krok bliżej do znalezienia go i oczywiście, podejmować nowego przyjaciela w królewskim kręgu Daggerfall z pewności pomoże w przyszłości. Teraz okazuje się, że księżniczka Morgiah z Wayrest zna lokalizację listu, więc jest to kolejna wyboista łódka, aby zobaczyć, co wie.

Zdobyta/utrata reputacji[edytuj | edytuj kod]

Jeśli wrócisz do Mynisery po spotkaniu z kurierem, zyskasz reputację zgodnie z tabelą poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Daggerfall +10
Aubk-i ±0
Mynisera +15
Lord Bridwell +15
Stowarzyszone frakcje +10

W przypadku, gdy zapytasz królową Aubk-i o liście cesarza, stracisz reputację zgodnie z tabelą poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Daggerfall -10
Aubk-i -10
Stowarzyszone frakcje -5

Przynależność sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie jest uwzględniana.

Wrogowie[edytuj | edytuj kod]

  • 10x Jeden Nocny Łowca co 500 minut w grze (50% szansy) jeśli podważasz królową Aubk-i o liście

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  • W przypadku, gdy pytasz królową Aubk-i na temat listu cesarza, nie tylko stracisz reputację z nią i Daggerfall, ale będzie również wysyłała kilka nocnych łowców po Tobie, że powinien powstrzymać od swoich dochodzeń.
  • Kurier zatrzyma się na 2 dni w pałacu tam, gdzie dotarła.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.
... więcej o „The Emperor's Courier
Zadanie:The Emperor's Courier +